Rapporteringsskjema 2020

Utfylt skjema sendes til yngve@emballasjeforeningen.no

Webmøte om egenerklæring av emballasje blir 17. juni kl. 11:00. Invitasjon sendes på mandag 15. juni.

Krav til avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Fra 1. januar 2018 ble det innført en forskrift om emballasjeavfall i Norge. Den innebærer at produsenter har ansvar for avfallsforebygging og emballasjeoptimering. I tillegg skal dette arbeidet rapporteres.


I perioden 1998 til 2017 hadde vi i Norge en såkalt «frivillig / fremforhandlet bransjeavtale» med myndighetene om rapportering av avfallsforebygging og emballasjeoptimering.  Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge har på vegne av bedriftene laget årlige rapporter om dette på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I 2018 ble kravene til rapportering skjerpet og tatt inn i avfallsforskriftens §7. (Avfallsforskriftenes §7 vedlagt). I sin evaluering av rapportering for 2018 skriver Miljødirektoratet at vi mangler en redegjørelse av hvordan  produsentene oppfyller de grunnleggende kravene til emballasjens sammensetning, jf. avfallsforskriftens §7 med vedlegg 1

Disse kravene, som er en implementering av minimumskravene i EUs emballasjedirektiv, er blant annet viktig for å fremme emballasje som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Vis at din emballasjeløsninger er i samsvar med kravene

Ved å vurdere og svare på vedlagte rapporteringsskjema viser du at din emballasjeløsning er i samsvar med de grunnleggende kravene til emballasjens sammensetning.

Ref. spørsmål 10  i skjemaet; Det er samspillet mellom de enkelte komponenter som viser om emballasjesystemet ditt er optimert.
Komponentene skal vær tilpasset i vekt, volum, form og styrke. Dette kan innebære at enkelte komponenters optimering består i at f.eks. vekt eller volum økes.

Emballasjeforeningen vil i løpet av uke 24 invitere deg til et webinar hvor det vil bli orientert nærmere om kravene til rapportering, og vi vil også bistå med hjelp til utfyllelse av rapporteringsskjemaet.
Invitasjon til webinar vil bli sendt deg i en egen mail.

Optimeringsseminarer i norske byer

 

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen har inngått en samarbeidsavtale om den praktiske gjennomføringen av arbeidet med avfallsreduksjon og emballasjeoptimering. Vi arrangerer seminarer rundt om i landet for å informere om betydningen av optimering når det gjelder miljø og økonomi.

Vi fortsetter også å rapportere resultatene av bedriftenes innsats til myndighetene i en årlig rapport. Hvert år deles også Optimeringsprisen ut til årets beste optimeringsprosjekt.

Optimeringsprisen for 2019 gikk til Orkla for systematisk arbeid med emballasjeoptimering gjennom mange år.

Se reportasje fra Innovasjons- og optimeringsseminar i Oslo, 7. oktober 2019

Optimeringsrapporten for 2019*

Optimeringrapporten for 2018*

 

* Siden tallene i rapporten er samlet inn året før, har rapporten også navn fra foregående år, selv om de utgis i inneværende år.

Hva er emballasjeoptimering?

Definisjonen som ble utarbeidet av Næringslivets emballasjeoptimeringskomite:
«Kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.»

Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité – NOK – ble etablert i 1998 for å samordne næringslivets arbeid med emballasjeoptimering og rapporterer årlig til Klima- og miljødirektoratet.

Bakgrunnen for opprettelsen av NOK var bransjeavtalene mellom næringslivet og miljøvernmyndighetene som ble undertegnet i 1995. NOK opphørte da forskriften om avfallshåndtering ble utvidet med et eget kapittel om emballasjeavfall i 2018.

Forskriften fastsetter produsentansvar og konkurransevilkår i avfallsbransjen. Den krever at alle som setter mer enn 1000 kg emballasje på markedet årlig, må være tilknyttet et godkjent returselskap.

Fagråd for avfallsforebygging og emballasjeoptimering har nå ansvaret for å rapportere næringslivets innsats til Miljødirektoratet. Arbeidet er fordelt og regulert av en avtale som er inngått mellom Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen,

Jaana Røine og Thomas Eie delte ut Optimeringsprisen til Brage Kjeldby i Orkla Foods Norge.
Kari Bunes på årets Innovasjons- og optimeringsseminar i Oslo.
Yngve Krokann, Emballasjeforeningen