Avfallsforskriften §7 stiller krav til

Avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Fra 1. januar 2018 ble det innført en forskrift om emballasjeavfall i Norge. Den innebærer at produsenter har ansvar for avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Forskriften slår fast at alle som setter mer enn 1.000 kg emballasje på markedet, må være medlem av et godkjent returselskap. Den krever også at produsenter må jobbe aktivt med avfallsforebygging og optimering av emballasjen.

Tiltak som gjøres skal rapporteres til myndighetene gjennom Fagråd for avfallsforebygging og emballasjeoptimering, som har erstattet Næringslivets emballasjeoptimeringskomite.

Optimeringsseminarer i norske byer

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen har inngått en samarbeidsavtale om den praktiske gjennomføringen av dette arbeidet. Vi arrangerer seminarer rundt om i landet for å informere om betydningen av optimering når det gjelder miljø og økonomi.

Vi fortsetter også å rapportere resultatene av bedriftenes innsats til myndighetene i en årlig rapport. Hvert år deles også Optimeringsprisen ut til årets beste optimeringsprosjekt.

Optimeringsprisen for 2019 gikk til Orkla for systematisk arbeid med emballasjeoptimering gjennom mange år.

Se reportasje fra Innovasjons- og optimeringsseminar i Oslo, 7. oktober 2019

Optimeringsrapporten for 2019*

Optimeringrapporten for 2018*

 

* Siden tallene i rapporten er samlet inn året før, har rapporten også navn fra foregående år, selv om de utgis i inneværende år.

Hva er emballasjeoptimering?
Definisjonen som ble utarbeidet av Næringslivets emballasjeoptimeringskomite:
«Kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.»

Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité – NOK – ble etablert i 1998 for å samordne næringslivets arbeid med emballasjeoptimering og rapporterer årlig til Klima- og miljødirektoratet.

Bakgrunnen for opprettelsen av NOK var bransjeavtalene mellom næringslivet og miljøvernmyndighetene som ble undertegnet i 1995. NOK opphørte da forskriften om avfallshåndtering ble utvidet med et eget kapittel om emballasjeavfall i 2018.

Forskriften fastsetter produsentansvar og konkurransevilkår i avfallsbransjen. Den krever at alle som setter mer enn 1000 kg emballasje på markedet årlig, må være tilknyttet et godkjent returselskap.

Les forskriften

Fagråd for avfallsforebygging og emballasjeoptimering har nå ansvaret for å rapportere næringslivets innsats til Miljødirektoratet. Arbeidet er fordelt og regulert av en avtale som er inngått mellom Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen,

Jaana Røine og Thomas Eie delte ut Optimeringsprisen 2019 til Brage Kjeldby i Orkla Foods Norge.
Kari Bunes på årets Innovasjons- og optimeringsseminar i Oslo.
Yngve Krokann, Emballasjeforeningen

Egendeklarering av emballasje (test)

Innhenting av gode eksempler på avfallsforebygging og emballasjeoptimering i 2019. Miljødirektoratet har i tilbakemelding til oss understreket viktigheten av at all emballasje som omsettes i det norske markedet oppfyller kravene i i avfallsforskriftens kap. 7 samt kravene i forskriftens vedlegg 1.

Kravene anses å være overholdt dersom emballasjen er i samsvar med harmoniserte EU-standarder (CEN) som er implementert gjennom nasjonale standarder oversendt EU-kommisjonen (NS-EN 13427-13432). Ved å fylle ut vedlagte skjema synliggjør man at emballasjen deklarert i henhold til avfallsforskriftens vedlegg 1 og CEN-standarden/NS-EN 13427-13432. Merk at i tillegg til å imøtekomme disse kravene, må emballasjeprodusenten være medlem av et godkjent returselskap og rapportere til myndighetene. Rapporteringen gjøres med dette via Emballasjeforeningen.

Fyll ut og send inn din egenerklæring: