Miljøvennlig emballasje

I 2018 startet Emballasjeforeningen opp faggrupper for de to mest brukte emballasjematerialene, papir og plast:

Fiberfokus – emballasje for en grønnere framtid. Formålet med Fiberforum er å bidra til kunnskapsutveksling og kompetanseheving om fiberemballasje (papp, kartong og papir), for derigjennom å fremme faktabaserte budskap om dens positive betydning i en sirkulær økonomi.

 

Forum for sirkulær plastemballasje ble opprettet for å utvikle et veikart for hvordan plastemballasje kan bli mer sirkulær for å ivareta EU-kravene til økt materialgjenvinning og redusert forsøpling. Her deltar 30 aktører fra  emballasjens verdikjede. Veikartet ble lansert på Arendalsuka 12. august 2019. Nå jobber forumet videre med å implementere de foreslåtte tiltakene

Per

Per Øyvind

Forfatter

Publisert: 01.07.2020

Riktig emballasje bidrar til bedre miljøprofil

Hva har miljø og emballasje med hverandre å gjøre?

 

Emballasjeforeningen kunne feire 50 år i 2019. Miljøvern kom på banen for fullt i Norge på midten av 90-tallet. Da ble det opprettet bransjeforeninger i Norge som fikk ansvar for å samle inn og gjenvinne brukt emballasje sortert etter materialtype.

 

Bransjeavtaler med myndighetene ble inngått i 1998

 

Emballasjeforeningen var sterkt involvert da bransjeavtalene med myndighetene ble signert i 1998, og hvert år siden har vi i samarbeid med Østfoldforskning rapportert resultater av optimeringsarbeidet i Norge.

Optimering vil si å emballere på en slik måte at det totale avfallsmengden for et produkt blir lavest mulig.

 

Fra januar 2018 er dette arbeidet blitt forskriftsregulert for å sikre like konkurransevilkår i gjenvinningsbransjen. De siste årene har det også kommet nye krav til emballasje fra EU, og økende marin forsøpling har ført til at særlig plastemballasje er i søkelyset.

 

Emballasjeforeningen står midt i denne utviklingen, og har blant annet som oppdrag å gi god informasjon om emballasjens rolle når det gjelder å beskytte varene og sørge for økt holdbarhet på matvarer. Vi skal også øke kompetansen om emballeringsfaget gjennom Emballasjeskolen, kurs og konferanser.

 

Emballasjeforsk – det forskes stadig mer på nye materialer

 

Emballasjeforeningen har sekretariatet for Emballasjeforsk, som er et nettverk for igangsetting av forskning på emballasjerelaterte spørsmål. Forskningsvolumet er nå rekordhøyt og økende, og mange prosjektene tar sikte på å utvikle mer bærekraftig materialer for sirkulær økonomi. Det viser at aktørene tar ansvar for de varene de setter på markedet.

Emballasjeforeningen står midt 
i denne utviklingen, og har blant 
annet som oppdrag å gi god informasjon 
om emballasjens rolle når det gjelder 
å beskytte varene og sørge for økt 
holdbarhet på matvarer. Vi skal også 
øke kompetansen om emballeringsfaget 
gjennom Emballasjeskolen,kurs og 
konferanser.