6

Endring i rapportering om
avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Send otimeringseksempler innen 11. mai.

Miljødirektoratet ønsker at rapporten om bedriftenes arbeid med avfallsforebygging og emballasjeoptimering kobles tettere til kravene i avfallsforskriften.

NORSUS (tidligere Østfoldforskning) har på oppdrag av Den Norske Emballasjeforening gjennomført Handlekurv- og Indikatorprosjektene siden 2001. Nå vil det overordnede målet for prosjektene være å dokumentere arbeidet medlemmene i Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen gjør i forbindelse med:

 

For å oppnå dette skal NORSUS-prosjektene dokumentere den samlede miljøbelastningen i emballasjekjeden, herunder mengden emballasje og klimabelastningen forbundet med emballasje samt dokumentere hvorvidt nye produkter i dagligvarehandelen har optimert emballasje.

I tillegg har Emballasjeforeningen og NORSUS sett på muligheter for å gjøre rapporteringen mer transparent.

Norsus vil i årets rapport innføre:

 • En tydelig henvisning til avfallsforskriften i sammendrag, innledning, diskusjon og konklusjon.
 • En tabell fra GPN om energi- og materialgjenvinningsgrad for ulike emballasjetyper
 • Oppsplitting av figurene for klimafotavtrykk, eller dele opp diagrammene slik at ulike forhold som påvirker klimaavtrykket (livsløpsfaser (produksjon/avfallsbehandling), gjenvinningsgrader eller emballasjemengder) kommer tydeligere frem.
 • Flere tall i diagrammer (som dataetiketter) og vurdere å erstatte diagram med tabeller – eller legge til tabeller for å synliggjøre tallene og beregningene bedre.

 

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen, presiserer at endringene ikke innebærer merarbeid for medlemmene når det gjelder rapporten som sendes til Miljødirektoratet.

– Men vi vil gjerne at dere sender inn eksempler på avfallsforebygging og emballasjeoptimering som før, sier han.

Viktige datoer:

 • Oversendelsesdato for årets rapport til Miljødirektoratet: 1. juni.
 • Eksempler sendes yngve@emballasjeforeningen.no innen 21 mai.
 • Emballasjeforeningen arrangerer et webinar 27. mai om endringene.
 • Populærrapporten, som inneholder eksempler på avfallsforebygging og optimering, presenteres på seminar i Oslo 26. august.
 • Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen arrangerer fire regionale møter i høst (september-november). Her blir det aktuelle temaer, innføring i regelverket og visning av vellykkede eksempler avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

Datoer for disse møtene vil bli kommunisert så snart Coronasituasjonen er litt mer avklart.

Lurer du på noe?
Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Emballasjeforeningen har sendt
høringssvar på forslag til nye emballasjeregler

Miljødirektoratet foreslår endringer i avfallsforskriftens kapitel 6 og 7

Administrasjonen i Emballasjeforeningen har sendt høringssvar til Miljødirektoratets forslag til endringer i regelverket for emballasje i Norge.

Miljødirektoratet foreslår endringer i avfallsforskriftens kapitel 6 og 7, som blant annet innebærer krav om at mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes. Kassert treemballasje må i større grad repareres for ombruk eller materialgjenvinnes.

I tillegg foreslås endringer i beregningsmetodikk, rapportering og nye krav til dokumentasjon i tråd med EUs reviderte emballasjedirektiv. Kravene skal sikre at Norge overholder EUs bindende krav for materialgjenvinning av emballasjeavfall.

Foreslår et emballasjeregister

Direktoratet foreslår blant annet at godkjente returselskap skal dekke sin forholdsmessige del av kostnaden for et emballasjeregister. Videre foreslår de en tydeliggjøring av plikten til medlemskap i godkjent returselskap, og hører to ulike alternativer A og B for dette.
I høringsuttalelsen skriver Emballasjeforeningen at merknadene er knyttet til overordnede og prinsipielle næringspolitiske spørsmål.

«For de mere spesifikke temaer knyttet til den praktiske gjennomføring av forskriftsendringene og oppfyllelsen av EU-kravene viser vi til uttalelsene fra materialselskapene og Grønt Punkt Norge (GPN).
De foreslåtte endringene medfører at det norske regelverket harmoniseres med EUs regelverk. Emballasjeforeningen støtter dette. Vi mener det er formålstjenlig at krav til materialgjenvinning, beregningsmetodikk, rapportering og dokumentasjon blir harmonisert og at vi unngår særnorske krav».

Norge ligger langt fremme
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

I notatet legges det videre til grunn at Norge ligger langt fremme i europeisk sammenheng og at utfordringene fremover primært er knyttet til plastemballasje.

«Her er innsamlingen for lav, sortering og kvalitet for dårlig og resultatet blir at for lite kan materialgjenvinnes. Dette sammen med ny beregningsmetodikk og nytt målepunkt medfører at Miljødirektoratet anslår at materialgjenvunnet mengde plastemballasje må økes med 49.000 tonn i 2025 og 62.000 tonn i 2030.»

Dette harmonerer godt med Emballasjeforeningens tall i Veikart for sirkulær plastemballasje 2019.

«Merkostnadene som følge av forskriftsendringene er beregnet til 361 millioner kroner i 2025 stigende til 457 i 2030, og 98 % av kostnadene henføres til plast. I praksis betyr det at vederlagene for plastemballasje må økes vesentlig hvis ikke ny teknologi innen innsamling og sortering kan gi betydelige kostnadsbesparelser».

«Vi forventer at myndighetene legger til rette for effektivisering på dette området. Det er også behov for differensiering av vederlagene for å stimulere til utvikling/bruk av emballasje egnet for materialgjenvinning. Miljødirektoratet har to alternative forslag til pliktsubjekt. Emballasjeforeningen mener alternativ B, som legger ansvaret på enhver som ervervsmessig i Norge fyller eller på annen måte bruker, emballasje bør velges».

«Videre mener vi i likhet med GPN og materialselskapene at det ikke bør innføres avgrensninger etter emballasjens formål som salgsemballasje, transportemballasje eller serviceemballasje. Alternativ B vil også være i tråd med praksis i de fleste andre europeiske land.»

Emballasjeforeningen skriver at det er myndighetsansvar å etablere systemer som sikrer vederlagsbetaling fra netthandel, grensehandel og Taxfree.

«Miljødirektoratets forslag til Emballasjeregister vil, slik vi forstår det, primært ha som formål å avdekke gratispassasjerer. Etter Emballasjeforeningens mening er dette kontrolloppgaver som tilligger Miljødirektoratets normale tilsynsoppgaver. Det er ikke rimelig at dette skal finansieres av returselskapene og deres medlemmer som gjennom medlemskapet følger regelverket og betaler vederlag».

Høringsnotatet er signert av direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen og kan lastes ned som PDF.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Amund Aalstad engasjerer seg i økt bruk av
papirbasert emballasje

Gjør en innsats for The Bioeconomy Regions in Scandinavia

Amund Aalstad engasjerer seg i økt bruk av papirbasert emballasje fra norske og svenske skoger gjennom The Bioeconomy Regions in Scandinavia. 

– Jeg kjenner primærnæringene godt, sier Amund Aalstad, som selv har litt skog på gården (Foto: Amalie Aalstad).

Ved påsketider ble Amund Aalstad engasjert av Emballasjeforeningen som ansvarlig for fokusområdet emballasje i Norge for interreg-prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia.

Han har mange års erfaring med bølgepappemballasje og kjenner også godt til brukernes ønsker som emballasjerådgiver for REMA 1000. Han innrømmer å være fersk i den nye jobben, men har en klar retning for sitt arbeid med prosjektet.

– The Bioeconomy Region startet i 2017 og har nå kommet til arbeidspakke 4, som handler om å bygge et større marked for å øke bærekraften hos små og mellomstore bedrifter.

Arbeidet er delt i tre fokusområder:

1. Bærekraftige materialer i bygg industrien
2. Fossilfrie materialer i emballasje
3. Strategi og innovasjoner fra skogen

– Emballasjeforeningen har ansvaret for fokusområdet for emballasje, opplyser Amund Aalstad.

The Bioeconomy Regions in Scandinavia omfatter Innlandet og Viken fylker i Norge og Dalarna og Värmland i Sverige. I Sverige har Paper Province ansvaret for emballasje, mens Emballasjeforeningen har den tilsvarende rollen i Norge.

Prosjektet løper frem til høsten 2022, og Emballasjeforeningen legger opp til flere seminarer der alle mulighetene med papirbasert emballasje belyses.

I 2020 arrangerte Emballasjeforeningen et seminar i forbindelse med Holdbarmessen på Lillestrøm i mars og et innkjøperwebinar i september.

Bakgrunn fra SMurfit Kappa og REMA 1000

Marna Kotte og Amund Aalstad hos REMA 1000 (akrivbilde).

Amund Aalstad var i mange år ansatt hos Smurfit Kappa, og kjenner godt til de andre norske produsentene av papp og kartong. Etter noen år hoppet han av og startet selvstendig rådgivningsselskap for emballasjebrukere. I dag er REMA 1000 hans største kunde, og rådgiveren ser frem til å dele sine erfaringer med interessenter gjennom The Bioeconomy Regions in Scandinavia (BIS).

– Det vil handle om å bygge kompetanse og sette søkelyset på fossilfri emballasje. Vi vil legge til rette for å bygge opp webinarer og fagmøter, og etter hvert seminarer med fysisk oppmøte. Mitt ansvar blir å fylle disse arrangementene med innhold.
Emballasjeforeningen har fått en del tilbakemeldinger fra innkjøpere av emballasje om at det er behov for økt kunnskap og interesse for bærekraftig emballasje.

– Det ligger store ressurser i skogene på norsk og svensk side av grensen. Det blir spennende å jobbe ned å ta i bruk disse ressursene.

Vil komme i kontakt med næringsklynger

 

Nå jobber han med å komme i kontakt med næringsklynger og bransjenettverk i de aktuelle fylkene i Norge som kan være interesserte i prosjektet. I tillegg til økt bruk av papirbasert emballasje, pågår det forskning på bruk av papirbaserte emballasjematerialer som har barriere mot fuktighet.

– Det er viktig å gjennomføre forskning og ha tilgang på testanlegg for utprøving av fremtidens fibermaterialer. Dette gjelder både råvarer og produksjon, da det er viktig at nye materialer kan kjøres i eksisterende maskiner.

Aalstad trekker frem Finland, som ikke er involvert i dette prosjektet, som et foregangsland når det gjelder verdiskaping fra skogsbaserte råvarer. Svenske aktører er også langt fremme.

– Termoforming av fiber er på vei opp, og her er Sverige i førersetet. Nabolandet har også en større andel emballasje produsert av trefiber enn vi har i Norge, blant annet ved flere kartongfabrikker. I Norge er det en tendens til å sende trevirke til foredling i Sverige.

– Vi jobber derfor med å få mer norsk skog inn i emballasjeproduksjonen. Dette gjelder ikke bare matemballasje, som har strenge krav til kvalitet, trygghet og holdbarhet, men også emballasje for byggebransjen, for eksempel.

Økt kompetanse på emballasje og miljø i offentlige innkjøp

 

Prosjektet har også til hensikt å øke kompetansen på emballasje og miljø i offentlige innkjøp, særlig rettet mot kommuner og fylkeskommunene.

– Vi skal knytte sammen aktører som har noe å levere med dem som har et behov og informere om at det er mulig å velge produkter fra Skandinavia. Vi skal fremme våre regioner, gjøre dem mer konkurransedyktige og vise frem det de har å vise.

Han ser frem til å samarbeide med Peter Edberg i Paper Province i Karlstad, som han skal koordinere arbeidet med. Han ser også frem til å bli kjent med flere aktører på norsk og svensk side av grensen.

– Vi må sørge for å formidle forskningsresultater videre til aktører som kan ta de nye løsningene i bruk.
Selv om Amund Aalstad er en erfaren emballasjemann, påpeker han på nytt at han går inn i dette prosjektet for å lære og «nøste sammen det store bildet».

– Det passer inn i min sjel. Jeg bor på Hamar, så det er i min egen interesse. Dessuten tør jeg påstå at jeg kjenner primærnæringene godt, avslutter Amund Aalstad, som selv har litt skog på gården.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Direktør i Emballasjeforeningen, Kari Bunes, sitter i styringsgruppen i Bioeconomy Regions in Scandinavia og har følgende kommentar:
– Vi er glade for å ha med oss Amund Aalstad i dette arbeidet. Han har lang erfaring fra fiberbasert industri og i tillegg har han god innsikt i emballasjens verdikjede.
– Dette prosjektet passer godt sammen med det arbeidet som allerede gjøres i Fiberfokus, hvor målet er å fremme faktabaserte budskap om fiberemballasjens betydning i en sirkulær økonomi og å bidra til kompetanseheving om fiberemballasje.

Dette er The Bioeconomy Regions in Scandinavia

Interreg prosjektet The Bioeconomy Region in Scandinavia (BIS) og Emballasjeforeningen ønsker å samarbeide om aktiviteter for å få større etterspørsel etter bærekraftig emballasje, og heve kapasitet og kompetanse hos små og mellomstore virksomheter (SME) om utvikling og bruk av bærekraftig emballasje basert på tre. Oppgavene er knyttet opp mot Interreg-prosjektets Arbeidspakke 1, 3 og 4. Emballasjeforeningen vil være norsk koordinator for innsatsen fra de øvrige prosjektpartnerne i Norge og Sverige.

Les mer om prosjektet

The Bioeconomy Region er et Interreg-prosjekt

Vil du delta eller holde møter?
Ta gjerne kontakt med Emballasjeforeningen dersom du er interessert i å delta i denne typen seminarer eller å holde møter om emballasje på vegne av din bransje.
e-post: post@emballasjeforeningen.no

Amund Aalstad, Mobil: +47 95995331

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Annonser:

Økt innsikt i verdikjedene
for plastemballasje

Nye regler for matkontaktmaterialer kan komme

Det ble arrangert et fagseminar i forkant av Årsmøtet i Emballasjekonvensjonen (EK) 15. april. Sirkulær økonomi for plast og nyheter om matkontakt sto på agendaen.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, orienterte om foreningens arbeid som pådriver for gode emballasjevalg og kom etter hvert inn på Veikartet for sirkulær plastemballasje.

Økt innsikt i verdikjedene for plastemballasje

Etter at veikartet for sirkulær plastemballasje ble overlevert til daværende Klima- og miljøminister Ola Elvestuen av Forum for sirkulær plastemballasje i 2019, har forumet, som ble opprettet av Emballasjeforeningen i 2018, fortsatt arbeidet.

Veikartet fra 2019 brukes til å navigere mot en sirkulær økonomi.

I Veikartet ble det avdekket et behov for mer innsikt i verdikjedene for plast i Norge. En del mangler ble definert, og tiltak for å bedre situasjonen ble beskrevet.

– Det tydelige budskapet var at vi må få til samarbeid i verdikjeden for plastemballasje for at vi skal lykkes med å nå gjenvinningsmålene, sa Kari Bunes.

Samarbeidsprosjektene i Forum for sirkulær plastemballasje fortsetter. Styringsgruppen er beholdt og ledes nå av Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.

Emballasjeforsk og Circular Packaging Cluster

Næringsklyngen Circular Packaging Cluster, der også hele verdikjeden er representert, skal løse opp i noen knuter i verdikjeden.

Emballasjeforsk har initiert et prosjekt for å øke resirkulering av emballasje i forbindelse med emballering av mat. Det er også tatt et initiativ til å søke om støtte til et forprosjekt i Grønn Plattform, SustainPack. Dette prosjektet ble innvilget, og sammen med et annet emballasjeinitiativ fra RISE Pfi, som også fikk innvilget sin forprosjektsøknad, jobbes det nå for å slå disse sammen til et hovedprosjekt.

– Dette er vi glade for, da det gir næringslivet mulighet til å sette fart på noen av prosjektene som er definert, sa Kari Bunes.

Reglene for matkontaktmaterialer skal endres

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver i Mattilsynet, kunne fortelle en god del nytt når det gjelder reglene for matkontakt. Mattilsynet er Norges representant i EUs komite for matkontaktmaterialer.

EU-prosjekter som Green Deal, Circular Economy Action Plan og SUP-direktivet for engangsartikler i plast er toneangivende i europeisk emballasjepolitikk.

– Vårt mål er å modernisere regelverket for matkontakt, som ikke er endret på 40 år, samtidig som det har skjedd veldig mye ellers. Og ting skjer, men det tar tid, sa Julie Tesdal Håland.

Et veikart som beskriver utfordringene er ute på høring, og på slutten av 2022 skal en konsekvensvurdering være på plass, med utkast til ny regulering.

– Målet er å sikre mattrygghet, redusere tilstedeværelse av farlige kjemikalier og ta hensyn til vitenskap og teknologi. ESA går gjennom alle farlige løsninger, og det blir en spennende tid fremover.

Les mer om matkontaktmaterialer

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Meld på ditt bidrag til
ScanStar Student

Frist: 31. mai 2021

Den nordiske emballasjekonkurransen ScanStar har blitt organisert årlig siden 1069. I år kan for første gang nordiske studenter delta i egen konkurranse.

ScanStar Student organiseres i forbindelse med den originale ScanStar-konkurransen av Svenska Förpackningsgillet (Swedish Packaging Guild).

ScanStar Student søker nye innovasjoner, ideer og emballasjeløsninger som er designet i det inneværende akademiske år. Hele konkurransen arrangeres digitalt, og bidragene trenger ikke å sendes inn i fysisk form.
Registrering og lenke til bilder og øvrig presentasjonsmateriell sendes på epost. Detaljert informasjon om registreringen er publisert på konkurransens nettside.

Registreringen til ScanStar Student er åpen til 31. mai, og juryen vil kåre vinnerne på høsten.

Emballasjedesign og ideer som får prisen kan også delta i WorldStar Student som arrangeres av World Packaging Organisation (WPO) mot slutten av året.

Følg konkurransen på Instagram: @scanstarstudent

Vi vil gjerne se bilder og videoer av din design å Instagram. Bruk følgende hashtags:

#scanstarstudent
#scanstarstudent21
#someseriousdesigning

Lurer du på noe?
Kommunikasjonsleder i Emballasjeforeningen, Per Øyvind Nordberg, svarer gjerne på spørsmål om ScanStar Student:

mobil: 413 28 334
epost: per@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Emballasjeskolerektor Yngve Krokann:
- Gleder meg!

Ny klasse starter 25. oktober 2021

Det er ikke bare kommende studenter i klasse 51 rektoren for Emballasjeskolen tenker på; Etter tre samlinger har han ennå ikke truffet studentene i klasse 50.

Dette skyldes selvfølgelig at Covid-19 siden mars 2020 har satt en stopper for fysiske samlinger. Diplomene til studentene i klasse 48 skulle være delt ut på generalforsamlingen 12. mars i 2020, men det ble ikke noe av.  Klasse 49 skulle hatt sin siste samling i Oslo i mai, men denne ble gjort om til et digitalt arrangement. Eksamen for klasse 49 ble gjennomført på studentenes egne arbeidsplasser.

– Jeg syns vi har tilpasset oss godt, sier Yngve Krokann, til daglig kompetanseleder i Emballasjeforeningen.
– Vi utsatte oppstarten av klasse 50 i påvente av at ting skulle normalisere seg. Da begynte flere store bedrifter å ringe for å spørre om når vi skulle starte opp. Behovet for kompetanse om emballasje er trolig større enn det noen gang har vært, sier Krokann.

Klasse 50 har nå hatt tre digitale samlinger, med over 20 forelesninger, som ifølge rektoren har fungert meget bra. – Både forelesere og studenter har tilpasset seg situasjonen bra Men de etterlyser å kunne møte hverandre. Jeg har heller ikke truffet dem og jeg gleder meg til at det kan skje, sier Krokann.

– Å reise på bedriftsbesøk og treffe sentrale mennesker i bransjen er noe av det viktigste med Emballasjeskolen. Derfor har vi bestemt at den siste samlingen for klasse 50 skal arrangeres med fysisk oppmøte.

Klasse 51 starter opp 25. oktober i Fredrikstad

Oppstarten av klasse 51 er forskjøvet til 25. oktober, med fysisk oppmøte. Emballasjeforeningen har imidlertid endret litt på opplegget for å tilpasse det til den nye situasjonen.

 • Det blir tre fysiske samlinger over tre dager i tre byer, med lokale bedriftsbesøk
 • To/tre digitale samlinger over en til to dager

– På denne måten blir innholdet det samme, men man sparer utgifter til reise og hotellovernatting, forklarer Krokann. Se planen for klasse 51.
– Covid-19 har lært oss at digitale forelesninger funker, selv om jeg var utrolig skeptisk i starten. Nå tenker vi som Ole Brum; Ja takk, begge deler, og kutter samtidig en samling og en dag i hver samling.

Bedriftsbesøk blir kjernen i de fysiske samlingene.

– Jeg tror det komme noe godt ut av dette. Jeg har erfart at det er enklere å få tak i forelesere til de digitale samlingene, siden de slipper å reise, forklarer Krokann.

Omfattende innhold

Innholdet på Emballasjeskolen er minst like omfattende som før, og rektoren merker at dagens studenter er opptatt av sirkulære verdikjeder og tiltakene mot engangsplast (SUP).
– Dette er saker som er svært aktuelle i vår hverdag i Emballasjeforeningen, og det viktig at Emballasjeskolen speiler og fanger opp det folk er opptatt av. Miljøhensyn gjennomsyrer alt i dag, på en naturlig måte.

– Vår industri har tenkt på miljø i mange år, helt siden Ruben Rausing (bildet), grunnleggeren av Tetra Pak, sa de bevingede ordene: «En god emballasje skal spare mer enn den koster».

Samlinger i Emballasjeskolen klasse 51

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har ledet Emballasjeskolen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Scanpack i Göteborg utsettes til
4.-7 oktober 2022

Deltakelse på «Pre-Scanapack» ikke bestemt

Svenska Mässan har nettopp informert bransjen om at SCANPACK er utsatt til oktober 2022 av årsaker som vi alle er kjent med.

I flere uker har Svenska Mässan hatt tett dialog med utstillere, besøkende bransjeorganisasjoner og partnere. Messen har stor internasjonal interesse, og på grunn pandemisituasjonen har de nå besluttet å flytte den fysiske messen til 2022.

Emballasjeforeningen har eget område i C-hallen

Emballasjeforeningen har i mange 10-år bistått medlemmene i å sikre ønsket utstillingsområde på SCANPACK, samt drevet aktivt informasjonsarbeid for medlemmene på denne messen som det toneangivende møtested og markedsforum i Norden.

Utstillerne på Emballasjeforeningens område C-hallen har blitt orientert om betingelsene for å flytte booking til neste år, eller å avlyse deltakelsen.

Pre-Scanpack

Mens de venter på at alle igjen kan møtes på Scanpack 2022, planlegger Svenska Mässan et hybridmøte kalt Pre-Scanpack tilpasset gjeldende restriksjoner og ber interesserte sette av dagene 28.-29. oktober 2021.

– Vi har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om vi vil engasjere oss i hybridmøtet Pre-Scanpack som Svenska Mässan planlegger 27-28. Oktober 2021, opplyser messekoordinator Kjell Dehli og direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Korker festet til flaskene
skal redusere avfall

Tetra Pak med ny portefølje

29. mars kunngjør Tetra Pak at de begynner å distribuere sin egen produktportefølje med drikkevareemballasje der  plantebaserte skrukorker er festet til flaskene.

Den nye korken vil sitte festet til flasken for å unngå at den kommer på avveie under innsamling eller i resirkuleringsprosessen. For å redusere karbonavtrykket ytterligere, vil den nye korken også bli produsert av et plantebasert materiale. Dermed vil mengden fornybare materialer i emballasjen øke.

Parallelt med de nye korkene, skal Tetra Pak utvide produksjonen av papirsugerør for å sikre ytterligere fornybare emballasjeløsninger. På den måten skal Tetra Pak kunne møte den økende etterspørselen etter bærekraftige emballasjeløsninger i næringsmiddelindustrien.

Emballasjen skal være laget av så mange fornybare materialer som mulig, samtidig som det ikke skal gå på bekostning av matsikkerheten eller holdbarheten på produktet.

– Dette er viktige milepæler i vår reise mot verdens mest bærekraftige næringsmiddelemballasje: en kartong som utelukkende er laget av fornybare eller resirkulerte materialer, er fullt resirkulerbar og karbonnøytral, sier Lars Holmquist, konserndirektør for emballasjeløsninger og kommersiell drift i Tetra Pak.

Lars Holmquist, Executive Vice President, Product Management & Commercial Operations

– Vi etterstreber alltid å levere produkter og tjenester som gir verdi til mat og mennesker samtidig som vi tar hensyn til klima og miljø. Vårt løfte, «Protects what’s good,» er avgjørende i vårt ønske om å alltid gi kundene innovative emballasjeløsninger

Tetra Paks fastmonterte korker og papirsugerør er en del av ende-til-ende-løsningene som skal sikre at produsentene kan oppnå målene innenfor de tre viktigste områdene: matsikkerhet, matavfall og miljø – samtidig.

Holmquist fortsetter:

– Omtrent 32 prosent av all plastemballasje samles ikke inn og det er en kjent sak at det kan ta flere hundre år før plast brytes ned i naturen. Vi fokuserer på resirkulering ved design, og forplikter oss til å investere ca € 100 millioner per år i løpet av de neste 5-10 årene for å utvikle mer bærekraftige emballasjeløsninger.

– Det inkluderer alternativer for å erstatte ikke-fornybar plast og unngå forsøpling, samt å maksimere bruken av fornybare og bærekraftige materialer i våre emballasjeløsninger. Vi og forbrukerne ønsker å resirkulere avfallet vi sitter igjen med. Vi skal imøtekomme det kravet med å lage fornybar emballasje som også ivaretar matsikkerheten.

Disse trinnene er også sentrale for å sikre at Tetra Paks kunder i Europa vil være klare til å overholde EUs direktiv for engangsplast (SUP). For Tetra Pak vil det være viktig å imøtekomme kravene i det nye direktivet, da det er en viktig del av EUs strategi for mer en mer sirkulær økonomi. Flere stater i USA jobber også med lignende tiltak.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Åpne dører for
sirkulær økonomi

Flere prosjekter er på trappene

– Vi møter bare åpne dører og blir tatt veldig godt imot. Alle vil ha oss med i det sirkulære arbeidet, sier Ola Ronæss, leder for Circular Packaging Cluster.

Ola Ronæss forteller at klyngen har truffet veldig godt med timingen og at både offentlige og private aktører gjerne vil ha dem med i arbeidet med å bygge opp sirkulær økonomi.

Circular Packaging Cluster er en uavhengig klynge, med egne medlemmer (45 medlemmer og16 assosierte partnere) og anses som en viktig gruppering for å operasjonalisere flere av samarbeidstiltakene i veikartet.

Forventningene er deretter, men Ronæss påpeker at klyngen fikk Arena-status fra 1. januar 2021 og kun har hatt tre måneder på å finne seg selv.

– Vi er tidlig i en forventet femårsperiode med formell klyngestatus. Det viktigste vi kan starte med er å jobbe for økt samarbeid og samhandling mellom klyngeaktørene og andre aktører. Vi har sagt at vi i hovedsak skal jobbe med to ting:

1) Å redusere blokkeringer som står i veien for mer sirkulære verdikjeder innen emballasje.
(2) Å styrke innovasjon og markedsutvikling for resirkulerte og omdannede materialer.

– For å jobbe med dette må vi etablere kjennskap til hverandre og trygghet for nære samarbeid, sier han.

Klyngens medlemmer skal gjennom et spesialutviklet program kurses i sirkulære modeller og hva de forskjellige begrepene innebærer. Klyngen samarbeider også med Viken Fylkeskommune og Oslo kommune om utvikling av sirkulære modeller gjennom hele verdikjeden.
Ola Ronæss mener at aktørene i dagens verdikjede utfører jobben utfra kriteriene som er satt, men at de i for stor grad jobber for seg selv.

 

– Det er viktig å ta hensyn til leddene foran og etter seg i verdikjeden. Men det er i ferd med å løsne, og deltakerne i klyngen er positive til samarbeid.

– Når det gjelder konkrete prosjekter, har vi spurt våre medlemmer om hva de ønsker. Og svaret er at de ønsker prosjekter om samarbeid, læring og markedsmuligheter. Vi har plukket ut tre hovedområder for prosjektutvikling: Fornybar materialbruk, Resirkulering og Kommersialisering.

– Av cirka 40 prosjektmuligheter som vi har funnet så langt, arbeider vi aktivt med følgende syv som harmonerer bra med klyngens mandat og formål, og med Veikartet fra Forum for sirkulær plastemballasje.

Her er de syv prosjektene:

1. Papir med oksygenbarriere til tørre næringsmidler
2. Recycled post-consumer polystyrene for food applications
3. SustainPack – forprosjekt med Nofima/Norner konsortium
4. NorEmballasje – forprosjekt med RISE PFI/WoodWorks
5. Kompetanseprogram innen sirkulærøkonomi
6. Etablere felles forståelse for hva som er sirkulært og bærekraftig
7. Enzymatic recycling of plastic – forskningsprosjekt (deltager)

 

– Nr. 2 er et prosjekt der vi skal se på muligheten for å få PS fra yoghurtbegre tilbake via resirkulering til PS for samme funksjon, dvs. yoghurtbegre. Det drives av et konsortium fra FoU, råvare- og emballasjeprodusenter og vareprodusenten, forteller Jørgen Ingeberg, prosjektleder i CPC.

– Det siste prosjektet skal undersøke mulighetene for å resirkulere plast som ikke kan resirkuleres via hydrolyse ved hjelp av enzymteknologi. Det er søkt om finansiering fra Forskningsrådet og vår klynge er en liten del av dette.

SustainPack og NorEmballasje kan du lese mer om i et eget avsnitt.

Last ned og les Fremdriftsrapporten og Veikart for sirkulær plastemballasje

Fremdriftsrapport_forum_for_sirkulær_plastemballasje_2020

Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge

Forum for sirkulær plastemballasje

Felles for klyngen, Emballasjeforsk og andre aktører er at de navigerer etter veikartet som ble utviklet av Forum for sirkulær plastemballasje.

 

– Forumet ble opprettet med det formål å gjøre plastemballasjen mer sirkulær. Av den grunn startet arbeidet med å kartlegge materialstrømmene for brukt plastemballasje og å beskrive barrierer og de viktigste tiltakene, forklarer Kari Bunes. Hun er direktør i Emballasjeforeningen, som opprettet Forum for sirkulær plastemballasje i 2018. – Dette er et kjempeviktig arbeid, kommenterte daværende Klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han mottok veikartet på Arendalsuka i 2019.

Fremdriftsrapport

Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon, Bama Gruppen, er leder av styringsgruppen for forumet. Hun overrakte i fjor en fremdriftsrapport til statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet.

– Etter overleveringen av Fremdriftsrapporten i november i fjor, arbeider vi videre med prosjektet. Tiltakene i veikartet er inndelt i hva hver enkelt virksomhet må gjøre, hva myndighetene bør gjøre og hvilke samarbeidsprosjekter i verdikjeden som må igangsettes. Kari Bunes.

Circular Packaging Cluster anses av styringsgruppen som en sentral arena for å operasjonalisere flere av samarbeidsprosjektene som er beskrevet i veikartet, og fremdriften følges tett opp.

– Emballasjeforsk har gjennomført en workshop og utarbeidet et dokument som beskriver «state-of-The-art». Videre har medlemmene i forumet kommet med innspill om konkrete forskningsbehov. Det har resultert i innsendt forprosjektsøknad, SustainPack til Grønn Plattform. Denne søknaden ble innvilget, og det jobbes nå intenst med en skisse til hovedsøknad, forteller Kari Bunes.

SustainPack og NorEmballasje

Hun sikter til forprosjektene for SustainPack og NorEmballasje. SustainPack har fokus på bærekraftig emballasje i en sirkulær økonomi. Nofima leder forprosjektet med Norner, RISE PFI, NORSUS og SINTEF som FoU-partnere. Flere bedrifter, samt Arenaklyngen Circular Packaging Cluster (CPC) deltar.  Aktuelle temaer er redusert bruk av plast, økt bruk av biobaserte og resirkulerbare/resirkulerte materialer samt økt materialgjenvinning.  Emballering av mat er hovedfokus.

Forprosjektet NorEmballasje ledes av RISE PFI ved Lars Johannson med Norsus og Nofima som FoU partnere. WoodWorks-klyngen sammen med CPC og flere bedrifter deltar. NorEmballasje har søkelys på å utvikle bærekraftig emballasje basert på trefiber, med et fungerende gjenvinningssystem der trefiber gjenbrukes.

Forskningsrådet mottok mer enn 400 hundre forprosjektsøknader og 93 ble finansiert. Det vil kun innvilges 10-12 hovedprosjekter. Nåløyet anses derfor som trangt, SustainPack og NorEmballasje har derfor valgt å jobbe sammen om én hovedprosjektsøknad.

Bygger kunnskap

Forskningen har fått skikkelig drahjelp gjennom Grønn plattform, som deler ut en milliard kroner til forskningsprosjekter.

– Forskningsmiljøene vil bygge kunnskap som kommer næringsaktører og samfunn til gode. Satsingen spenner helt fra forskning og teknologiutvikling til kommersialisering av produkter og tjenester, sier Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk.

– Det er gledelig å kunne konstatere at visjoner og mål nedfelt i Veikart for sirkulær plastemballasje, samt Circular Packaging Cluster, kan virkeliggjøres gjennom prosjekter som enten Forskningsinstitutter eller bedrifter kan sitte i førersetet for.

Circular Packaging Cluster

Tverrindustrielt klyngesamarbeid som har med seg industrielle aktører, oppstartere, forskning, akademia, organisasjoner, finans og myndigheter.
Circular Packaging Cluster har mål om å skape verdens mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje, noe de anser som ambisiøst, men ikke helt uoppnåelig. Tomra Systems ASA, Looping AS, NorgesGruppen, Rema, NTNU Institutt for design og Ineos Bamble er blant medlemmene. For perioden 2021-23 har klyngen fått innvilget statsstøtte gjennom Arenaprogrammet i Norwegian Innovation Clusters.
Klyngeleder er Ola Ronæss, og Jørgen Ingeberg er prosjektleder

Forskningsnettverket Emballasjeforsk

Emballasjeforsk er forskningsnettverket i Emballasjeforeningen. Det er 22 medlemmer i nettverket og i porteføljen er det 21 pågående forskningsprosjekter med et volum på over 90 millioner kroner i 2020. Flere av disse griper direkte inn i den sirkulære problematikken:

PacKnoPlast

PacKnoPlast har som mål å utvikle et kunnskapsbasert og objektivt beslutningsverktøy for bærekraftig matemballasje. Plast skal kun velges det er bevist at dette er det beste materialet for å begrense matsvinn, klimaavtrykk og avfallsmengde.

FuturePack

Prosjektet har sett på bruk av kjemisk og termisk gjenvinning som alternativer til mekanisk gjenvinning av plast. Prosjektet ble avsluttet i 2020 og konkluderte med at design for gjenvinning og bruk av monomaterialer kan forenkle både kjemisk og termisk gjenvinning, samtidig som kvalitet og holdbarhet opprettholdes.

Recy-Food-Pack

Norner utarbeidet en søknad til et Kompetanse og Samarbeidsprosjekt (KSP) sammen med Nofima og Norsus som Forskningsrådet godkjente i desember. Prosjektet hetet Recy-Food-Pack og skal forske de neste tre årene på hva som skal til for at gjenvunnet plast kan bli brukt til matemballasje.

Andre tiltak

PackMan

Et web-basert program for alle virksomheter som emballerer produkter. Programmet vil være et nyttig hjelpemiddel i å kartlegge den enkeltes virksomhets emballasjebruk og den miljøpåvirkning valg av ulike emballasjeløsninger resulterer i. På den måten kan virksomhetene få optimert sin emballasjebruk og bidra til avfallsforebygging. I programmet er det også innlemmet en løsning for å egendeklarere bedriftens emballasjebruk i tråd med EUs Emballasjedirektiv og tilhørende CEN-standarder. Emballasjeforeningen jobber for at programmet skal tilgjengeliggjøres for flest mulig virksomheter til lavest mulig kostnad, slik at programmet forhåpentligvis kan bli en integrert del av virksomhetenes arbeid med optimerte emballasjeløsninger.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Klart for påmelding til
SCANSTAR 2021

Frist: 1. juni 2021

Påmeldingsfrist til årets konkurranse er 1. juni. Regler og innsendingsdatoer finner du i den vedlagte invitasjonen og på konkurransens nettside.

ScanStar er en fellesnordisk emballasjekonkurranse som har blitt arrangert siden 1969 av Scandinavian Packagaging Association (SPA).  Arrangementet alternerer mellom de nordiske landene, og i år er det Svenska Förpackningsgillet som arrangerer.

Innsendte emballasjer blir bedømt av en jury, og vinnerne får et diplom og retten til å bruke ScanStar-logoen i markedsføring av vinneremballasjen. Emballasjer som vinner ScanStar har også rett til å delta i den internasjonaler WorldStar-konkurransen, som arrangeres av WPO (World Packaging Organisation).

 

Hvem kan delta?
Konkurransen er åpen for alle emballasjeløsninger som er designet, konstruert eller produsert i et av de nordiske landene.  Emballasje som er laget i andre land, men selges, eller er bestilt av et nordisk selskap, kan også delta. Emballasjen må være markedsført før påmeldingsdagen og kan ikke ha deltatt i ScanStar tidligere.

Konkurransebidragene kan påmeldes av designere, konstruktører, produsenter eller brukere av emballasjen før påmeldingsdatoen, med tillatelse fra de andre interessentene. Hvert selskap kan melde på et ubegrenset antall emballasjer som er overens med reglene.

Emballasje kan påmeldes i følgende kategorier:

 • Forbrukeremballasje
 • Transport/distribusjonsemballasje
 • Annen emballasje

Bedømmingen av bidragene vil trolig også i år gjøres digitalt. Det betyr i så fall at juryen ikke får mulighet til å ta på og studere emballasjene nøye. Derfor blir det ekstra viktig å forklare tydelig hva som gjør emballasjen unik og hvorfor den fortjener en WorldStar.

Vinnerne av årets konkurranse offentliggjøres 31. august, og prisseremonien blir på høsten 2021.

Påmelding gjør du via denne lenken: http://gillet.nu/scanstar-2021/ innen 1. juni 2021. Bidragene må sendes til arrangøren innen 4. juni (se adresse og mer informasjon i invitasjonen).

Fullstendige regler for ScanStar finner du på www.scanstar.org

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018