6

Emballasjebransjen bruker mest plast

Tall fra PlasticsEurope viser blant annet at emballasjesektoren står for høyest etterspørsel etter plastmaterialer og at 42 prosent av plasten samles inn.

(mer…)

Styreleder i Emballasjeforeningen, Erik Bern, har skrevet et tilsvar til emballasjeutvikler Bjørn Heggedal, som i et innlegg på DN juleaften beskylder bransjen for bruk av «unødvendig og underforstått miljøskadelig emballasje».

(mer…)
Vi planlegger for at samfunnet etter hvert kan åpnes og ber deg sette av følgende datoer: (mer…)

Høring om forskriftsendring

Produkters innhold av stoffer som gir stor grunn til bekymring

Miljødirektoratet foreslår endringer i produktforskriften, og den nye forskriften er nå lagt ut til høring på Miljødirektoratets nettsider.

Endringen gjelder produktforskriften kapittel 2 om leverandørers plikter til å gi opplysninger om innhold av SVHC-stoffer i produkter. Forslaget følger av endringer i EUs rammedirektiv om avfall.

Bestemmelsen gjelder plikten for leverandører til å gi opplysninger til EUs kjemikaliebyrå Echa om produkters innhold av stoffer som gir stor grunn til bekymring, såkalte SVHC-stoffer på kandidatlisten i EUs kjemikalieregelverk Reach,  dersom vektprosenten av stoffet overstiger 0,1 vektprosent.

Disse opplysningene skal registreres i Echa sin SCIP-database. Plikten gjelder ikke for leverandører som leverer produkter direkte til forbrukere, med mindre leverandør er importør eller produsent av produktet.

Forslaget gjennomfører artikkel 9.1 (i) i direktiv (EU) 2018/815 om endringer av EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EF), som ble vedtatt 30. mai 2018. Rammedirektivet om avfall er innlemmet i EØS-avtalen, men endringsdirektivet er ikke innlemmet enda. Samme plikt til å gi opplysninger til SCIP-databasen foreslås gjennomført i norsk rett så fort som mulig av hensyn til aktørene som opererer i hele EØS-området uavhengig av når direktiv (EU) 2018/851 tas inn i EØS avtalen.

Bestemmelsen foreslås gjennomført i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), ved at det inntas en ny § 2-32 i kapittel 2 om regulerte stoff, stoffblandinger og produkter.

Forslaget innebærer en harmonisering med EUs avfallsregelverk og ingen særnorske krav.

Miljødirektoratet vurderer konsekvensene av endringen i regelverket som små fordi nødvendig informasjon allerede skal finnes hos leverandørene.

Høringsnotatet og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/15294

Eventuelle uttalelser sendes Miljødirektoratet via høringssiden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
28. jan 2021 - 29. jan 2021Næringsmiddeldagene arrangeres 28.-29. januar 2021Digitalt fagseminar
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 er avlystMesse Düsseldorf
11. mar 2021Fagseminar og generalforsamling i EmballasjeforeningenGrand Hotel Oslo
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse
26. okt 2021 - 29. okt 2021Scanpack 2021 i GöteborgSvenska Mässan

Emballasjeforeningen feiret Arenastøtte til Circular Packaging Cluster

Fremdriftsrapport for Forum for sirkulær plastemballasje levert til myndighetene

Torsdag 19. november kunngjorde Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland at næringsklyngen Circular Packaging Cluster får Arena-støtte. Se video fra arrangementet og intervjuer.

Circular Packaging Cluster har fått Arena-status

Se video fra arrangementet

Circular Packaging Cluster er en videreføring av SmartPack 2030, som ble opprettet av Emballasjeforeningen for tre år siden og har som mål å skape verdens mest sirkulære verdikjeder for emballasje.

Næringsklyngen har gjennom tre år bygget opp et nettverk mellom emballasjebrukere, emballasjeprodusenter, selskaper og aktører innen FoU/akademia, innsamling og foredling samt teknologi og finans.

For perioden 2021-23 har klyngen fått statsstøtte gjennom Arenaprogrammet i Norwegian Innovation Clusters.

I alt var det 15 klynger som søkte om støtte fra klyngeprogrammet 2020 og fire av dem kom gjennom nåløyet.

Fremdriftsrapport om Forum for sirkulær plastemballasje

Fremdriftsrapport

Samme dag overleverte Emballasjeforeningen Fremdriftsrapport fra Forum for sirkulær plastemballasje til statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet. Selv om også dette var et digitalt arrangement, ble overleveringen filmet. Se filmen med kommentarer fra styreleder i Emballasjeforeningen, Erik Bern.

Les rapporten:

Fremdriftsrapport_forum_for_sirkulær_plastemballasje_2020

Overrekkelse av Fremdriftsrapporten

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
28. jan 2021 - 29. jan 2021Næringsmiddeldagene arrangeres 28.-29. januar 2021Digitalt fagseminar
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 er avlystMesse Düsseldorf
11. mar 2021Fagseminar og generalforsamling i EmballasjeforeningenGrand Hotel Oslo
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse
26. okt 2021 - 29. okt 2021Scanpack 2021 i GöteborgSvenska Mässan

Deloitte og WWF

Rundbordskonferanse om plastproblemet

Emballasjeforeningen deltok

Flere aktører i verdikjeden for plast deltok i rundbordskonferanse om plastforsøpling

Emballasjeforeningen var med da Deloitte og WWF nylig arrangerte en lukket rundbordskonferanse om plastforsøpling, med hele verdikjeden for plast representert.

(mer…)

Næringslivet tror det må et paradigmeskifte til

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge forteller at næringslivet innretter seg mot sirkulær økonomi for emballasjematerialer. Kanskje må det et paradigmeskifte til. (mer…)

Årets ScanStar-juryering og prisutdeling ble gjennomført digitalt, som så mange arrangementer i 2020. Nå kan du se video av prisutdelingen fra  årets ScanStar-konkurranse.

(mer…)

Fiber? Er ikke det klær og bredbåndskabler, da?

Det er det.

Men fiber er også en samlebetegnelse på materialer som er laget av trefiber, nærmere bestemt papir, kartong og papp.

(mer…)

Webinar: Emballasjens rolle for en vellykket lansering av nye produkter

Næringshagen Østfold/Emballasjeforeningen

Emballasjeforeningen stilte opp mannsterke da Næringshagen Østfold arrangerte webinar om emballasjens rolle for en vellykket lansering. (mer…)