Åpne dører for
sirkulær økonomi

Flere prosjekter er på trappene

– Vi møter bare åpne dører og blir tatt veldig godt imot. Alle vil ha oss med i det sirkulære arbeidet, sier Ola Ronæss, leder for Circular Packaging Cluster.

Ola Ronæss forteller at klyngen har truffet veldig godt med timingen og at både offentlige og private aktører gjerne vil ha dem med i arbeidet med å bygge opp sirkulær økonomi.

Circular Packaging Cluster er en uavhengig klynge, med egne medlemmer (45 medlemmer og16 assosierte partnere) og anses som en viktig gruppering for å operasjonalisere flere av samarbeidstiltakene i veikartet.

Forventningene er deretter, men Ronæss påpeker at klyngen fikk Arena-status fra 1. januar 2021 og kun har hatt tre måneder på å finne seg selv.

– Vi er tidlig i en forventet femårsperiode med formell klyngestatus. Det viktigste vi kan starte med er å jobbe for økt samarbeid og samhandling mellom klyngeaktørene og andre aktører. Vi har sagt at vi i hovedsak skal jobbe med to ting:

1) Å redusere blokkeringer som står i veien for mer sirkulære verdikjeder innen emballasje.
(2) Å styrke innovasjon og markedsutvikling for resirkulerte og omdannede materialer.

– For å jobbe med dette må vi etablere kjennskap til hverandre og trygghet for nære samarbeid, sier han.

Klyngens medlemmer skal gjennom et spesialutviklet program kurses i sirkulære modeller og hva de forskjellige begrepene innebærer. Klyngen samarbeider også med Viken Fylkeskommune og Oslo kommune om utvikling av sirkulære modeller gjennom hele verdikjeden.
Ola Ronæss mener at aktørene i dagens verdikjede utfører jobben utfra kriteriene som er satt, men at de i for stor grad jobber for seg selv.

 

– Det er viktig å ta hensyn til leddene foran og etter seg i verdikjeden. Men det er i ferd med å løsne, og deltakerne i klyngen er positive til samarbeid.

– Når det gjelder konkrete prosjekter, har vi spurt våre medlemmer om hva de ønsker. Og svaret er at de ønsker prosjekter om samarbeid, læring og markedsmuligheter. Vi har plukket ut tre hovedområder for prosjektutvikling: Fornybar materialbruk, Resirkulering og Kommersialisering.

– Av cirka 40 prosjektmuligheter som vi har funnet så langt, arbeider vi aktivt med følgende syv som harmonerer bra med klyngens mandat og formål, og med Veikartet fra Forum for sirkulær plastemballasje.

Her er de syv prosjektene:

1. Papir med oksygenbarriere til tørre næringsmidler
2. Recycled post-consumer polystyrene for food applications
3. SustainPack – forprosjekt med Nofima/Norner konsortium
4. NorEmballasje – forprosjekt med RISE PFI/WoodWorks
5. Kompetanseprogram innen sirkulærøkonomi
6. Etablere felles forståelse for hva som er sirkulært og bærekraftig
7. Enzymatic recycling of plastic – forskningsprosjekt (deltager)

 

– Nr. 2 er et prosjekt der vi skal se på muligheten for å få PS fra yoghurtbegre tilbake via resirkulering til PS for samme funksjon, dvs. yoghurtbegre. Det drives av et konsortium fra FoU, råvare- og emballasjeprodusenter og vareprodusenten, forteller Jørgen Ingeberg, prosjektleder i CPC.

– Det siste prosjektet skal undersøke mulighetene for å resirkulere plast som ikke kan resirkuleres via hydrolyse ved hjelp av enzymteknologi. Det er søkt om finansiering fra Forskningsrådet og vår klynge er en liten del av dette.

SustainPack og NorEmballasje kan du lese mer om i et eget avsnitt.

Last ned og les Fremdriftsrapporten og Veikart for sirkulær plastemballasje

Fremdriftsrapport_forum_for_sirkulær_plastemballasje_2020

Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge

Forum for sirkulær plastemballasje

Felles for klyngen, Emballasjeforsk og andre aktører er at de navigerer etter veikartet som ble utviklet av Forum for sirkulær plastemballasje.

 

– Forumet ble opprettet med det formål å gjøre plastemballasjen mer sirkulær. Av den grunn startet arbeidet med å kartlegge materialstrømmene for brukt plastemballasje og å beskrive barrierer og de viktigste tiltakene, forklarer Kari Bunes. Hun er direktør i Emballasjeforeningen, som opprettet Forum for sirkulær plastemballasje i 2018. – Dette er et kjempeviktig arbeid, kommenterte daværende Klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han mottok veikartet på Arendalsuka i 2019.

Fremdriftsrapport

Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon, Bama Gruppen, er leder av styringsgruppen for forumet. Hun overrakte i fjor en fremdriftsrapport til statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet.

– Etter overleveringen av Fremdriftsrapporten i november i fjor, arbeider vi videre med prosjektet. Tiltakene i veikartet er inndelt i hva hver enkelt virksomhet må gjøre, hva myndighetene bør gjøre og hvilke samarbeidsprosjekter i verdikjeden som må igangsettes. Kari Bunes.

Circular Packaging Cluster anses av styringsgruppen som en sentral arena for å operasjonalisere flere av samarbeidsprosjektene som er beskrevet i veikartet, og fremdriften følges tett opp.

– Emballasjeforsk har gjennomført en workshop og utarbeidet et dokument som beskriver «state-of-The-art». Videre har medlemmene i forumet kommet med innspill om konkrete forskningsbehov. Det har resultert i innsendt forprosjektsøknad, SustainPack til Grønn Plattform. Denne søknaden ble innvilget, og det jobbes nå intenst med en skisse til hovedsøknad, forteller Kari Bunes.

SustainPack og NorEmballasje

Hun sikter til forprosjektene for SustainPack og NorEmballasje. SustainPack har fokus på bærekraftig emballasje i en sirkulær økonomi. Nofima leder forprosjektet med Norner, RISE PFI, NORSUS og SINTEF som FoU-partnere. Flere bedrifter, samt Arenaklyngen Circular Packaging Cluster (CPC) deltar.  Aktuelle temaer er redusert bruk av plast, økt bruk av biobaserte og resirkulerbare/resirkulerte materialer samt økt materialgjenvinning.  Emballering av mat er hovedfokus.

Forprosjektet NorEmballasje ledes av RISE PFI ved Lars Johannson med Norsus og Nofima som FoU partnere. WoodWorks-klyngen sammen med CPC og flere bedrifter deltar. NorEmballasje har søkelys på å utvikle bærekraftig emballasje basert på trefiber, med et fungerende gjenvinningssystem der trefiber gjenbrukes.

Forskningsrådet mottok mer enn 400 hundre forprosjektsøknader og 93 ble finansiert. Det vil kun innvilges 10-12 hovedprosjekter. Nåløyet anses derfor som trangt, SustainPack og NorEmballasje har derfor valgt å jobbe sammen om én hovedprosjektsøknad.

Bygger kunnskap

Forskningen har fått skikkelig drahjelp gjennom Grønn plattform, som deler ut en milliard kroner til forskningsprosjekter.

– Forskningsmiljøene vil bygge kunnskap som kommer næringsaktører og samfunn til gode. Satsingen spenner helt fra forskning og teknologiutvikling til kommersialisering av produkter og tjenester, sier Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk.

– Det er gledelig å kunne konstatere at visjoner og mål nedfelt i Veikart for sirkulær plastemballasje, samt Circular Packaging Cluster, kan virkeliggjøres gjennom prosjekter som enten Forskningsinstitutter eller bedrifter kan sitte i førersetet for.

Circular Packaging Cluster

Tverrindustrielt klyngesamarbeid som har med seg industrielle aktører, oppstartere, forskning, akademia, organisasjoner, finans og myndigheter.
Circular Packaging Cluster har mål om å skape verdens mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje, noe de anser som ambisiøst, men ikke helt uoppnåelig. Tomra Systems ASA, Looping AS, NorgesGruppen, Rema, NTNU Institutt for design og Ineos Bamble er blant medlemmene. For perioden 2021-23 har klyngen fått innvilget statsstøtte gjennom Arenaprogrammet i Norwegian Innovation Clusters.
Klyngeleder er Ola Ronæss, og Jørgen Ingeberg er prosjektleder

Forskningsnettverket Emballasjeforsk

Emballasjeforsk er forskningsnettverket i Emballasjeforeningen. Det er 22 medlemmer i nettverket og i porteføljen er det 21 pågående forskningsprosjekter med et volum på over 90 millioner kroner i 2020. Flere av disse griper direkte inn i den sirkulære problematikken:

PacKnoPlast

PacKnoPlast har som mål å utvikle et kunnskapsbasert og objektivt beslutningsverktøy for bærekraftig matemballasje. Plast skal kun velges det er bevist at dette er det beste materialet for å begrense matsvinn, klimaavtrykk og avfallsmengde.

FuturePack

Prosjektet har sett på bruk av kjemisk og termisk gjenvinning som alternativer til mekanisk gjenvinning av plast. Prosjektet ble avsluttet i 2020 og konkluderte med at design for gjenvinning og bruk av monomaterialer kan forenkle både kjemisk og termisk gjenvinning, samtidig som kvalitet og holdbarhet opprettholdes.

Recy-Food-Pack

Norner utarbeidet en søknad til et Kompetanse og Samarbeidsprosjekt (KSP) sammen med Nofima og Norsus som Forskningsrådet godkjente i desember. Prosjektet hetet Recy-Food-Pack og skal forske de neste tre årene på hva som skal til for at gjenvunnet plast kan bli brukt til matemballasje.

Andre tiltak

PackMan

Et web-basert program for alle virksomheter som emballerer produkter. Programmet vil være et nyttig hjelpemiddel i å kartlegge den enkeltes virksomhets emballasjebruk og den miljøpåvirkning valg av ulike emballasjeløsninger resulterer i. På den måten kan virksomhetene få optimert sin emballasjebruk og bidra til avfallsforebygging. I programmet er det også innlemmet en løsning for å egendeklarere bedriftens emballasjebruk i tråd med EUs Emballasjedirektiv og tilhørende CEN-standarder. Emballasjeforeningen jobber for at programmet skal tilgjengeliggjøres for flest mulig virksomheter til lavest mulig kostnad, slik at programmet forhåpentligvis kan bli en integrert del av virksomhetenes arbeid med optimerte emballasjeløsninger.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan