Høring om forskriftsendring

Produkters innhold av stoffer som gir stor grunn til bekymring

Miljødirektoratet foreslår endringer i produktforskriften, og den nye forskriften er nå lagt ut til høring på Miljødirektoratets nettsider.

Endringen gjelder produktforskriften kapittel 2 om leverandørers plikter til å gi opplysninger om innhold av SVHC-stoffer i produkter. Forslaget følger av endringer i EUs rammedirektiv om avfall.

Bestemmelsen gjelder plikten for leverandører til å gi opplysninger til EUs kjemikaliebyrå Echa om produkters innhold av stoffer som gir stor grunn til bekymring, såkalte SVHC-stoffer på kandidatlisten i EUs kjemikalieregelverk Reach,  dersom vektprosenten av stoffet overstiger 0,1 vektprosent.

Disse opplysningene skal registreres i Echa sin SCIP-database. Plikten gjelder ikke for leverandører som leverer produkter direkte til forbrukere, med mindre leverandør er importør eller produsent av produktet.

Forslaget gjennomfører artikkel 9.1 (i) i direktiv (EU) 2018/815 om endringer av EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EF), som ble vedtatt 30. mai 2018. Rammedirektivet om avfall er innlemmet i EØS-avtalen, men endringsdirektivet er ikke innlemmet enda. Samme plikt til å gi opplysninger til SCIP-databasen foreslås gjennomført i norsk rett så fort som mulig av hensyn til aktørene som opererer i hele EØS-området uavhengig av når direktiv (EU) 2018/851 tas inn i EØS avtalen.

Bestemmelsen foreslås gjennomført i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), ved at det inntas en ny § 2-32 i kapittel 2 om regulerte stoff, stoffblandinger og produkter.

Forslaget innebærer en harmonisering med EUs avfallsregelverk og ingen særnorske krav.

Miljødirektoratet vurderer konsekvensene av endringen i regelverket som små fordi nødvendig informasjon allerede skal finnes hos leverandørene.

Høringsnotatet og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/15294

Eventuelle uttalelser sendes Miljødirektoratet via høringssiden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan