EU-Parlamentet stemte 18. april over de foreslåtte endringene i Avfallsdirektivet og Emballasjedirektivet, som ble vedtatt med stort flertall.

En periode på nesten tre år med diskusjoner og endringer i de tre EU-institusjonene er nå over, etter at EU-Parlamentet vedtok det reviderte Emballasje- og Emballasjeavfallsdirektivet med 533 stemmer for, 37 imot og 57 blanke stemmer.

Emballasjedirektivet trer i kraft før sommeren

Avstemningen innebærer at kompromisset som ble forhandlet fram i institusjonene nå er vedtatt. 14. mai blir endringene offisielt stemplet som godtatt på ministernivå. Innen sommeren skal de reviderte direktivene publiseres. De trer i kraft 20 dager etter publisering.

Innen sommeren 2020 skal de reviderte EU-direktivene være innlemmet i de nasjonale lovverkene.

Debatt før avstemningen

I forkant av avstemningen ble det holdt en debatt 16. april. Der mente flere parlamentsmedlemmer at direktivet har blitt utvannet av rådet. Dette gjaldt spesielt de ambisiøse gjenvinningsmålene.

MEP Nicola Caputo bemerket at kompromisset ikke ble slik miljøkomiteen i EU-parlamentet opprinnelig ønsket seg, men han ønsket minimumskravene til utvidet produsentansvar velkommen.

Finske Pirkko Ruohonen-Lerner var kritisk til vedtaket. – Vårt nåværende forbruksmønster er ikke bærekraftig, sa hun og understreket produsentenes ansvar for emballasjen de setter på markedet.

– Hvorfor selger vi enkeltenheter av frukt pakket i plastemballasje? Produsentene bør pålegges å pakke produktene på en måte som er mindre skadelig for miljøet, sa hun.

Også ENVI var negative

Overraskende nok var også styrelederen i ENVI (EUs komité for miljø og matsikkerhet), rumenske Adina Valian, også negativ til emballasje.

– Tonnevis med papir, glass og metall forsøpler våre byer, og det er ingen god framtid for våre innbyggere. Det påvirker luft- og vannkvaliteten vår, sa hun.

Viktige endringer 

Det reviderte Emballasjedirektivet krever at medlemslandene skal sikre resirkulering av 60 prosent av husholdningsavfallet innen 2030.

 

Ifølge Avfallsdirektivet (2008/98/EC) skal gjenvinningsandelen ha nådd 55 prosent i 2025. Fra samme år blir det påbudt med separat innsamling av farlig avfall. Produsenter blir pålagt å informere European Chemicals Agency om «substances of very high concern» (SVHC) i sine produkter, og informasjons skal være tilgjengelig i en offentlig database.

Et tillegg til Emballasjedirektivet (94/62/EC) krever at 70 prosent av all produktemballasje skal kunne resirkuleres innen 2030, med et midlertidig mål på 65 prosent innen 2025. Det er satt forskjellig krav til de forskjellige materialtypene:

NYE MÅL FOR MATERIALGJENVINNING I EU:

TYPE EMBALLASJE 2025 2030
Totalt emballasjeavfall 65% 70 %
Plastemballasje 50% 70%
Tre-emballasje 25% 30%
Jernholdig emballasje 70% 80%
Aluminiumemballasje 50% 60%
Glassemballasje 70% 75%
Papir,kartong,bølgepapp 75% 85%

Gjenbruk av emballasjematerialer skal tas med ved beregning av gjenvinningsmål.

Det tredje punktet er et tillegg til deponidirektivet (1999/31/EC) som sier at under 10 prosent av husholdningsavfallet skal gå til deponi innen 2035.

EU-Parlamentet har også vedtatt flere tillegg for behandling av bilvrak, batterier og elektrisk/elektronisk avfall.

De nye direktivene trer i kraft etter en formell godkjenning av EU-Rådet.