16. januar la EU-kommisjonen fram sin nye plaststrategi. Den fastslår blant annet at emballasje og produkter skal designes for sirkulær økonomi.

EU-kommisjonen la 16. februar 2018 fram en «mini-pakke» om sirkulær økonomi. Den inneholder blant annet en plaststrategi for smartere bruk, økt materialgjenvinning, redusert bruk av engangs plastartikler og mindre utslipp av mikroplast

EU-kommisjonens 39 tiltak

Plaststrategien inneholder 39 tiltak som Kommisjonen vil gjennomføre for å bidra til å nå denne visjonen. Kommisjonen skal blant annet innføre tiltak som skal bidra til at:

  • Emballasje og produkter designes for sirkulær økonomi. En ny revidering av emballasjedirektivet skal sikre at all plastemballasje er egnet for kostnadseffektiv ombruk og materialgjenvinning innen 2030.
  • Innhold av kjemikalier ikke gir utfordringer ved materialgjenvinning.
  • Mer materialgjenvunnet råvare brukes i nye produkter. Industrien oppfordres til å forplikte seg til tiltak som totalt skal sikre at 10 millioner tonn materialgjenvunnet plast brukes i produkter i 2025.
  • Løsninger for separat innsamling av plastavfall forbedres. Retningslinjer for separat innsamling vil utvikles, og det skal arbeides for bedre gjennomføring av kravene i avfallsregelverket.
  • Bruk av engangs plastartikler reduseres. Kommisjonen vil fremme et lovforslag i 2018.
  • Marin forsøpling fra sjøbaserte kilder som skips-, fiskeri- og oppdrettsnæring reduseres.
  • Utslipp av mikroplast reduseres. Det vil startes en prosess under Reach for å begrense bruk av mikroplast i produkter. De vil vurdere tiltak for å redusere utslipp av mikroplast fra dekk, tekstiler og maling. Det skal også innføres tiltak for å redusere lekkasjer av plastgranulat fra industrien til miljøet.
  • Komposterbar og bionedbrytbar plast brukes i «riktige» produkter. Under Reach vil det arbeides med restriksjoner i bruk av oxo-nedbrytbar plast, som brytes ned til mikroplast.
  • Investeringer og innovasjon fremmes. Det er tilgjengelige midler under ulike EU-fond, og i tillegg vil Kommisjonen vurdere mulighetene for et nytt privat-ledet investeringsfond.
  • Det innføres tiltak på globalt nivå. Fond, policydialoger, ulike internasjonale konvensjoner og fora m.m skal brukes for å oppnå dette.

Miljøråd Hege Rooth Olbergsveen i EU-delagasjonen har skrevet en rapport om plaststrategien som du kan lese her.