Firmabeskrivelse

Norsk Resy har et ansvar for å sikre at kassert brun papiremballasje, i hovedsak bølge- og massivpapp, blir samlet inn og gjenvunnet.

Norsk Resy er først og fremst en beredskapsorganisasjon, og det er markedsaktørene selv som står for selve innsamlingen og gjenvinningen.  Kjøp og salg av returfiber, forhandlinger om pris og andre betingelser skjer også helt uten vår innblanding.

Et sentralt prinsipp i Resy-systemet er at avfallsbesitterne ikke skal ha kostnader forbundet med levering av sortert returpapir til en returpapirhandlers anlegg.

Returpapirhandlerne, både private entreprenører og offentlige renholdsverk, er sikret at virksomheten er kommersielt interessant gjennom avtaler med Norsk Resy om blant annet minstepris og transporttilskudd.

Slik bidrar Norsk Resy til at et balansert innsamlings- og gjenvinningssystem opprettholdes.  Ordningen finansieres gjennom et miljøvederlag på all ny brun papiremballasje som brukes i Norge.

Med brunt papir menes bølge- og massivpapp, samt omslagspapir, sekker og poser av kraftpapir.

Adresseinformasjon

Ekebergveien 1
0192 Oslo
Tlf: 22 01 21 20
www.resy.no

Kontaktperson

Øyvind Furulund
Tlf: +47 22 01 21 20
Mobil: + 47 957 55 044
Epost: oyvind@resy.no

www.resy.no

Annonser fra våre medlemmer