Resirkulert vs resirkulerbart – det store kvalitetsspørsmålet.

Blogginnlegg av Ruth Nilsen

Ruth Nilsen er Markedssjef emballasje i Glomma Papp

Ord og uttrykk blir ofte brukt om hverandre i pappverden. Noe jeg ofte opplever forvirring rundt, er forskjellen på resirkulerte og resirkulerbare kvaliteter for bølgepappemballasje.

Mange kunder lurer på hva som er best, og noen ønsker kun resirkulerte emballasjekvaliteter, uavhengig av tiltenkt bruk eller hva de skal pakke inn. Det blir ofte spurt om andel resirkulert fiber, og mindre fokus på resirkulerbart. I tillegg sammenlignes ulike materialer med tanke på dette.

All bølgepappemballasje med en plastandel på mindre enn fem prosent kan resirkuleres. I Norge er det gode systemer for innsamling, både for industrien og for konsumenter. I følge Norsk Resy samles det inn mer enn 100 prosent. Det høres rart ut, men forklaringen er enkel: Det importeres ferdigemballerte varer, og med de norske innsamlingssystemene, samles det inn mer papp- og papiremballasje enn det som produseres her i landet. Det som samles inn brukes som innsatsfaktor for å lage nytt papir.

Papir kommer i mange ulike former, med varierende grad av resirkulert materiale. Dette er alt fra 100 prosent resirkulert fiber, til kvaliteter med en blanding av resirkulert og ny fiber, og papirprodukter som kun består av ny fiber. Da kommer ofte spørsmålet: Hva skal man velge?

Svaret er sammensatt. Hva man velger, er ofte basert på produktet som skal pakkes, hva emballasjen vil bli utsatt for, klima og transport. Det er med andre ord ikke enkelt å si hvilket valg man skal ta uten å kjenne til disse faktorene. Jeg har hatt kunder som ønsker resirkulert kvalitet som skal brukes til å pakke inn næringsmidler som er i direkte kontakt med emballasjen. Da er ikke det den riktige kvaliteten å velge. Det er strenge regler for næringsmidler og emballasje i Norge, og disse kravene må man ta hensyn til når man utvikler en emballasje.

En annen ting som er verdt å nevne, er at papiret blir svakere når det baseres på resirkulert fiber. Om ny fiber tilføres, vil det bli sterkere. I Norden er det stor tilgang på skog, og alle papirfabrikker som lager papir av ny fiber, fokuserer på bærekraftig skogbruk. Det tas ut mindre skog sammenlignet med tilvekst, og naturlig nok er det derfor kvaliteter i Norden basert på mer ny fiber enn i f.eks. Sør-Europa.

Emballasjen som lages av ny fiber har høy verdi i ettermarkedet. Siden fiberen blir svakere for hver gang den resirkuleres om det ikke tilsettes nytt råstoff, blir man nødt til å kjøre tykkere kvaliteter for å oppnå samme styrke. Det kan man se på en del emballasje som produseres i bl.a. Østen, hvor tilgang på ny fiber er liten. En studie fra Universitetet i Graz viser at fiber kan resirkuleres minst 25 ganger.

Fokus på god tilpasset emballasje, med rett kvalitet, er avgjørende for et godt emballasjevalg.

Ny forskrift om gjenvinning og behandling av emballasjeavfall

I september 2017 ble det innført en forskrift som regulerer produsentansvaret for emballasjeavfall og som erstatter bransjeavtalene ved nyttår.

Hver produsent er ansvarlig for miljøbelastningen til sine produkter gjennom livsløpet. De siste 20 årene har produsentansvaret vært ivaretatt gjennom bransjeavtalene mellom myndighetene og partene i emballeringskjeden. Disse avtalene opphører ved nyttår.

Bransjeavtalene erstattes av forskriften som primært  ble innført for å regulere konkurransevilkårene i bransjen, etter at det dukket opp et nytt produsentansvarsselskap.

I forskriften står det  at produsenter som tilfører markedet minst 1000 kg av en emballasjetype på det norske markedet, plikter å være tilsluttet en returordning som er godkjent av myndighetene.

Forskriften fastslår også at produsenter skal arbeide for avfallsforebygging, og retningslinjene for dette skal fastsettes av Miljødirektoratet. Ifølge forskriften skal produsenter alene eller i samarbeid med andre produsenter utarbeide en årlig rapport om innsatsen for – og resultater av arbeidet med avfallsforebygging.

Dette tilsvarer dagens NOK-rapport. Klikk her for å lese forskriftsteksten