Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sodales eros arcu, id mollis metus pretium vitae.

EU-kommisjonen vil redusere mengden emballasjeavfall og gi emballasjen lengre liv

 

EU-direktiv 94/62 kan snart være en saga blott. EU-kommisjonens nye forslag om emballasje og emballasjeavfall er en forordning.

En forordning er et bindende regelverk som skal følges i alle detaljer i hele EU. Når det trer i kraft, blir regelverket med ett gjeldende i alle medlemsland.

Dersom det blir vedtatt EØS-relevant, blir regelverket gjennomført i norsk rett.

Et direktiv er et regelverk som fastsetter et mål, men det er opp til hvert enkelt medlemsland hvordan dette målet skal nås.

Et direktiv gir altså mer rom for tolkning enn hva en forordning gjør.

EU-kommisjonen har identifisert tre problemområder knyttet til emballasje:

  • Økning i emballasjeavfall
  • Barrierer for sirkulær emballasje
  • Downcycling

For å løse disse problemene, foreslår kommisjonen en rekke tiltak.

Dette innebærer, men begrenses ikke, til:

  • Mindre emballasje på produkter: Emballasjen skal reduseres i vekt, volum og antall lag. Vil gi klimagevinst som følge av redusert transportbehov og redusert mengde emballasje. Emballasje til frukt og grønt som veier mindre enn 1,5 kg skal forbys, med mindre emballasjen motvirker vanntap, sjokkskader o.l.
  • Økt bruk av materialgjenvunnet materiale i plastemballasje: Kommisjonen ønsker å innføre krav til minimumsmengde innhold av materialgjenvunnet materiale i noen typer plastemballasje fra 2030.
  • Redusere bruk av plastbæreposer: Kommisjonen foreslår at ingen EU/EØS-land kan bruke mer enn 40 plastbæreposer per person i løpet av året.
  • Bedre sortering, mindre emballasjeavfall: Omtrent all emballasje skal merkes med informasjon om hvordan man enten sorterer eller gjenbruker emballasjen. Kommisjonens mål for reduksjon i emballasjeavfall per innbygger er 5 prosent i 2030 og 15 prosent i 2040.
  • Begrense bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i emballasjen: Dette skal muliggjøre økt materialgjenvinning og redusere mengden emballasjeavfall som må sluttbehandles.
  • Produsentene vil få større ansvar for hele verdikjeden for emballasjen.

Forslaget til forordning er nå ute til høring, med frist for innspill satt til 26. januar 2023. Deretter skal det behandles i Europaparlamentet og Rådet før det vedtas i EU. Det er foreløpig for tidlig å si når dette vil tre i kraft.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement