7

Ny kartlegging viser at;

Systemiske utfordringer vanskeliggjør økt bruk av resirkulert plastemballasje 

Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag for Forum for sirkulær plastemballasje gjort en kartlegging som viser at det kun er cirka 23 prosent av PET¹emballasjen utenfor pantesystemet som samles inn. Av innsamlet mengde er det kun 3,4 prosent som materialgjenvinnes.

 

 

Forslag til hvordan Norge kan bidra til at all plastemballasje blir en del av et sirkulært kretsløp og brukes på nytt, ble beskrevet av Forumet tilbake i 2019, i Veikart for sirkulær plastemballasje. Veikartet ble overlevert Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ifm. Arendalsuka samme høst. 

Forumet er opptatt av å gjennomføre tiltakene som står beskrevet i veikartet. I den forbindelse er kartleggingen av PET- og rPET²-emballasje i Norge et viktig kunnskapsgrunnlag om barrierer og mulighetsrom for økt materialgjenvinning av denne materialstrømmen.  

Totalt ble cirka 44 085 tonn PET-emballasje satt på det norske markedet i 2021. Av dette er cirka 18 900 tonn utenfor pantesystemet. Innsamlingsgraden i det norske pantesystemet var cirka 99 prosent mot henholdsvis 23 prosent utenfor pantesystemet. 

Gjennom EØS-avtalen påvirker EUs avfallspolitikk for plast det norske avfallsregelverket. Kommende reguleringer fra EU vil stille krav til andel ombrukbar emballasje og resirkulerbart materiale. 

Norge har en høyere andel PET-flasker med 100 prosent rPET-granulater sammenliknet med andre land (flasker i pantesystemet). 30-40 prosent av PET-flaskene inneholder rPET-granulat. Cirka 30 prosent av det resirkulerte PET-granulatet fra det norske pantesystemet går tilbake til norske produsenter, mens resten eksporteres.  

Etterspørselen etter resirkulert PET (rPET)-granulat er økende, samtidig som andelen utsortert og gjenvunnet PET-emballasje utenfor pantesystemet er lav. For å øke utsorteringen og materialgjenvinningen av PET-emballasje, er det behov for: 

  • Forbedret infrastruktur for å sikre høyere utsortering 
  • Utvikling av mer effektiv sorterings- og gjenvinningsteknologi 
  • Mer stabil kvalitet på gjenvunnet materiale 
  • Design av PET-emballasje som understøtter utsortering og gjenvinning 

Kartleggingen peker på både kommersielle og tekniske forhold som årsaker til at det ikke materialgjenvinnes mer. Blant annet er det behov for et visst volum av emballasjeavfall for at det skal være kommersielt interessant å investere i ny infrastruktur. For å øke materialgjenvinningen, kan det være relevant å fokusere på de mest brukte emballasjetypene. Den vanligste formen av PET-emballasje utenfor pantesystemet, er PET-brett og PET-flasker. Disse har ulike materialegenskaper, og kan ikke gjenvinnes sammen. Slike tekniske begrensninger forsterker utfordringen med å oppnå tilstrekkelig høye volumer.  

Det som blir resirkulert til rPET-granulat blir i stor grad brukt videre i lineære produkter, slik som for eksempel bildekk eller tekstiler. Denne typen bruk kan bidra til å skape et større marked for rPET. For å oppnå sirkulære kretsløp, er det samtidig behov for å identifisere tiltak for å øke bruken av rPET i produkter som blir gjenvunnet.  

Kartleggingen viser at det er ulikt perspektiv på hvilket nivå av rPET-granulat som kan aksepteres i materialstrømmen før kvaliteten på de resirkulerte materialene forringes. Videre kan det se ut til at vurderingen av hva som er den beste tilgjengelige teknologien er situasjonsavhengig. Resultatene viser at dette kan avhenge av faktorer som energi- og ressursbruk, kvalitet på både materialene som kommer inn og ønsket kvalitet på sluttproduktet, kostnader, industriell modenhet og teknologiens klimafotavtrykk. 

Videre viser kartleggingen at økt materialgjenvinning av PET-emballasje og innblanding av rPET-granulater i emballasjen, avhenger av utvikling av gjenvinningsteknologier. I dag er mekanisk gjenvinning av PET-emballasje mest utbredt. I denne gjenvinningsprosessen er kvaliteten på sluttproduktet svært avhengig av kvaliteten og renheten på materialene som går inn. Ved kjemisk gjenvinning er ikke dette like viktig. 

Produsenter jobber aktivt med emballasjeoptimering og design for gjenvinning. Det å bruke riktig mengde emballasje, høyere andel resirkulert materiale, og erstatte komplekse laminater med monomaterialer er sentrale elementer i optimeringsarbeidet.  

Kartleggingen viser videre hvor krevende det er å sikre at gjenvinnbar PET-emballasje faktisk blir gjenvunnet. Rapporten peker på tre områder hvor det må iverksettes tiltak for å nå målene om sirkulær bruk av emballasje: 

  1. Forbedret infrastruktur for å sikre høyere utsortering. Det er i dag stor variasjon i mengden plastemballasje som utsortertes mellom kommunene, og det er behov for å forbedre systemer og infrastruktur som igjen krever kommunale investeringer. Videre er det viktig å forbedre kvaliteten på materialet som skal gjenvinnes. Næringslivet investerer nå, gjennom Plastretur AS, i et finsorteringsanlegg som skal ha kapasitet til å finsortere de mest brukte fraksjonene av plastemballasje i Norge.
  2. Utvikling av mer effektiv sorterings- og gjenvinningsteknologi. Med nye og ambisiøse krav til resirkulering av plast i Europa og mange andre steder i verden, må utsorterings- og gjenvinningsgraden også økes gjennom mer effektiv teknologi. Tilrettelegging gjennom forskningsprogrammer og økt etterspørsel etter utsorterings- og gjenvinningstjenester bør utløse innovasjonskraft og lønnsomhet for teknologileverandørene.
  3. Det må designes PET-emballasje som understøtter utsortering og gjenvinning. Produsentene har stor innflytelse på utformingen av emballasjen, men emballasjen må være hensiktsmessig utformet for alle leddene i verdikjeden. Her kan bransjen selv ta en viktig rolle gjennom å ta et ansvar for å følge, og bidra til å utvikle standarder og kriterier for emballasje som legger til rette for økt utsorterings- og gjenvinningskrav

 

Rapporten kan lastes ned fra denne lenken.

Eventuelle spørsmål til kartleggingen kan stilles til: post@emballasjeforeningen.no

Handelens Miljøfond har støttet prosjektet.

 

¹ PET (Polyethylene terephthalate), en type plastpolymer som oftest benyttes som emballasjemateriale i produkter som drikkeflasker og -begre, folie, elektriske kontaktflater og fotografisk- og røntgenfilm. PET-polymerer benyttes også i økende grad i matemballasje som eksempelvis påleggspakker og brett. 

² rPET (resirkulert polyethylene terephthalate). Resirkulerte PET-granulater benyttes ofte i produksjon av nye emballasjeprodukter.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Emballasjedagene 2019
Plast, bærekraft og sirkulær økonomi - og feiring av jubileum

ScanStar, Emballasjefagprisen, Ellen-prisen og Optimeringsprisen

Emballasjedagene 2019 ble litt annerledes enn andre emballasjedager. Det er jo ikke hvert år foreningen fyller 50, og ved sånne anledninger skal mimring og feiring gå hånd i hånd. Kontrasten til alvoret i foredragene var stor, men det er grunn til håp når aktører i hele verdikjeden drar i samme retning.

Ellen-prisen

Yngve Krokann delte ut den nye prisen, som blir hetende Ellen-prisen, til Ellen Behrens.

Thomas Eie åpnet Emballasjedagene med en optimistisk gjennomgang av programmet, mens Bjørn Stærk fikk alle ned på bakken i sin bekmørke avslutning. Innimellom var det mye feiring, men også tydelige tegn på at det nå er mange gode krefter som drar i samme retning for å løse de største utfordringene. Det handler om å ivareta.

Ellen-prisen

Ellen Behrens, bærekraftdirektør i Orkla, ble tildelt en helt ny pris for sin innsats med å lede Forum for sirkulær plastemballasje gjennom utviklingen av veikartet som ble lansert i Arendal i august.

Dette veikartet viser dagens tilstand når det gjelder innsamling og gjenvinning av plast, samt veien videre for å kunne øke innsamling og gjenvinning av plast, samt bruk av resirkulert plast i ny emballasje.

Ellen Behrens fortsetter å lede arbeidet med å sette de foreslåtte tiltakene ut i livet. Ellen-prisen, som ble utdelt av kompetanseleder Yngve Krokann, skal også fortsettes og gis til personer som har vist særdeles god gjennomføringsevne i prosjekter som involverer mange aktører og interesser.

Ellen Behrens ble tydelig rørt av prisen og sa i etterkant: – Tusen takk for den fantastisk hyggelige prisen! Det var helt overveldende og et minne for livet. Jeg kommer aldri til å oppleve noe liknende igjen. Tusen takk!

Emballasjefagprisen, Optimeringsprisen og ScanStar 2019

Eirik Faukland i Moltzau Packaging ble tildelt Emballasjefagprisen 2019 for sin langvarige innsats i emballasjens tjeneste. Han startet selv sin egen kartongfabrikk, Engelsrud Emballasje tidlig på 80-tallet. Han har vært en ambassadør for bruk av kartong og holder fortsatt foredrag på universiteter.

Packaging Developer Brage Kjeldby i Orkla Foods Norge hadde gleden av å motta Optimeringsprisen for langvarig optimeringsarbeid

Prisen ble delt ut av Jaana Røine, direktør i Grønt Punkt Norge og Thomas Eie, styreleder i Emballasjeforeningen, på vegne av Rådet for avfallsreduksjon og emballasjeoptimering.

Det ble også delt ut 11 ScanStar-priser til nordiske aktører, der Glomma Papp, Fimtech, Moltzau Packaging og SMurfit Kappa Sverige/Norge deltok for Norge.

Felles for alle vinnerne i årets ScanStar er at de er mer bærekraftige enn den emballasjen de erstatter, samtidig som de ivaretar produktet på en god måte.

Jubileumsfeirng

Henrik Krokene kom inn i Emballasjeforeningen i oppstartsåret 1969 og var også tilstede på Jubileumsfeiringen, der han tok ordet under middagen.

– Da den første lederen gikk ut, tok jeg over som formann. Og etter å ha ansatt foreningens første heltidssekretær, Per Christian Olander, kunne jeg få kalle meg direktør når jeg var i utlandet, mintes Henrik Krokene.

– Det var en helt annen verden den gangen. Moss var emballasjehovedstaden i Norge med produksjon av alle de fire emballasjematerialene og vi fikk til og med et Opplysningskontor for pappemballasje.

Emballasjeskolen ble startet i 1970

I 1970 ble Emballasjeskolen startet og de første årene gikk den over to år med to årlige samlinger. Krokene minnes at skolen fikk fantastisk respons de første årene.

Også i de tidlige årene hadde Emballasjeforeningen som ett av sine formål å holde god kontakt med myndighetene og være høringsinstans.

– Den første saken var et forslag om å forby engangsplast. Etter at vi sa vårt, hørte vi ikke noe mer om den saken, fortalte Krokene.

Henrik Krokene gjennomgikk flere av sakene fra den første tiden og fikk stående applaus fra publikum da han var ferdig.

Eirik Faukland fikk Emballasjefagprisen.
Jaana Røine og Thomas Eie delte ut Optimeringsprisen til Brage Kjeldby i Orkla Foods Norge.
Henrik Krokene fikk trampeklapp da han fortalte om Emballasjeforeningens første år.
Thomas Eie åpnet Emballasjedagene
Ole Børge Ytterdal, Norsk Industri.
Marius Gonsholt Hov og Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen og moderator på Emballasjedagene.
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel.
Ellen Behrens, ,leder av forum for sirkulær plastemballasje.

Tilbake til fremtiden

Dermed har vi vært gjennom noen av tilbakeblikkene. Du kan få med deg mer hvis du ser filmene som ble laget i forkant av Emballasjedagene 2019. Resten av denne reportasjen skal handle om veien videre, som også var det de fleste foredragsholderne handlet om.

Ole Berge Ytterdal direktør i energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri, hadde fått i oppdrag å forklare hvordan norsk industri ligger an i omstillingen til sirkulær økonomi

– Klima er overskriften på alle konferanse som arrangeres nå. Norsk industri har en stolt historie for å bruke ny teknologi som robotisering og automatisering. Alle lager sitt kart om dagen, og prosessindustrien har det største kartet vi har laget.

Norsk industri har også laget en mulighetsstudie for sirkulær industri

Tar vare på sidestrømmer

– Vi ser at industrien har blitt flinkere til å ta vare på sidestrømmer som kan bli til nye produkter andre steder. Det gir en betydelig avfallsreduksjon Vi er også i full sving med å se på EUs plastdirektiv og økt bruk av resirkulert plast, sa han

Norsk Industri er tett på myndighetene for å få på plass en avtale om engangsprodukter på plast.

– Vi har god erfaring med frivillige avtaler mellom næringsliv og myndigheter. Det er mye mer effektivt enn avgifter. Jeg tror også at en avtale vil løse problemet med engangsprodukter i plast.

Makroøkonomiske utsikter

Mens Ytterdal tok tempen på industrien kunne Marius Gonsholt Hov gi si sin årlige og velkvalifiserte mening om de makroøkonomiske utsiktene.

– Det er et markert omslag i internasjonal handel, fastslo han, etter å ha fått latteren frem hos publikum med å vise årsaken til omslaget gjennom bilder av Donald Trump og Boris Johnson- Til tross for at forbrukerne er robuste, svekkes verdensøkonomien, og Norge er ikke forskånet-

– Veksten i bruttonasjonalproduktet vil svekkes i fastlandsindustrien i 2020, men oljevirksomheten holder oss oppe. Utfordringen er at oljeinvesteringen ventes å falle. Den gode nyheten for mange er at bankrentene ikke vil øke ytterligere, sa han.

Sirkulær plastemballasje i Norge og Sverige

Veikartet for sirkulær plastemballasje viser at 30,6 prosent av emballasjen på det norske markedet materialgjenvinnes. Det betyr at det må gjøres et skikkelig skippertak for å nå EUs mål om at 50 prosent av all plastemballasje skal materialgjenvinnes innen 2025 og 55 prosent innen 2030.

I Sverige har de besluttet at 100 prosent av plastemballasjen skal være fossilfri, det vil si enten laget av fornybare eller resirkulerte materialer, innen 2030. Hvordan skal de oppnå det?

Karin Brynell, VD i Svensk Dagligvaruhandel kunne fortelle at kun 25 prosent av 127.000 plastemballasje på det svenske markedet materialgjenvinnes i dag.  I 2022 er målet å nå 60 prosent av alt husholdningsavfall, og i 2030 skal alt gjenvinnes. Det svenske veikartet viser at folk er for dårlige til å sortere plastavfallet, og at de derfor skal oppfordres til å sortere hjemme.

– Vi har bygget et sentral sorteringsanlegg som kan ta alle plastemballasje i hele Sverige. Så vi slipper å sende den utenlands for sortering. Vi har nå faggrupper som vurderer hva mer som må gjøres for å nå målene, men det ser ut til at nabolandet vil øke emballasjeavgiftene kraftig.

Veien videre for å nå norske mål

Ellen Behrens, bærekraftdirektør i Orkla og leder av Forum for sirkulær plastemballasje ledet arbeidet med å utvikle det norske veikartet. Nå er skal hun lede arbeidet med å iverksette de tiltakene som er foreslått.

– Vi har en lang vei å gå på kort tid, fastslo hun.

Veikartet peker på tiltak som design for gjenvinning og veiledning av forbrukerne for å øke materialgjenvinningen og bruken av resirkulert plast. Arbeidet går videre gjennom samarbeid, læring og erfaringsdeling.

Forumet er noe omorganisert, blant annet ved at styreleder i Emballasjeforsk, Helga Næs, har fått en plass i sekretariatet, sammen med Kari Bunes, Emballasjeforeningen, Jaana Røine, Grønt Punkt Norge, Nancy Strand Avfall Norge og Hildegunn Bull Iversen, Loop.

Arbeidet er delt inn i flere temaer, som bruk av resirkulert plast, kompetansesatsing, design for gjenvinning, bærekraft og emballasje, verktøy for bedre sortering, økt bruk av resirkulert plast, kvalitet på resirkulert plast, standardiserte materialvalg og bruk av materialgjenvunnet plast i emballasje i direktekontakt med nøringsmidler.

– Vi kommer til å stille på Arendalsuka i august 2020 for å avlegge en rapport om dette arbeidet, forklarte Ellen Behrens.

Næringsavfall må også bli bedre

Det har vært snakket mye om at kvaliteten på innsamlet husholdningsplast er for dårlig, men også næringsplasten må bli bedre. Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning ble bedt om å forklare hvor det er mest å hente.

– Næringsplast har høyere gjenvinningsgrad enn husholdningsplast, der to tredeler materialgjenvinnes. Men det er fem typer plast i fire verdikjeder som står for 60 prosent av etterspørselen.

– Den kvaliteten vi får inn er kritisk for å kunne utkonkurrere jomfruelige råvarer. Kvaliteten ved kilden og i sortering er helt avgjørende for gjenvinningen.

Osmundsen påpekte også at samarbeid i verdikjeden er kritisk for sirkulærøkonomien.

Tiltak mot engangsplast
Advokat i NHO, Andreas Pihlstrøm, sitter i arbeidsgruppen som ble opprettet av Klima- og miljøminister Ola Elvestuen for å innhente fakta og foreslå tiltak mot engangsprodukter i Norge.

SUP-direktivet fra EU foreslår forbud mot bomullspinner, engangsbestikk, rørepinner, sugerør i plast, samt EPS-begre og – kopper fra 2021. For en del andre produkter foreslås det tiltak for å redusere forbruket, øke produsentansvar og oppmerksomhet, forbedremerking og design

Etter å ha vist eksempler på at engangsplast er et problem, både i Cape Town og på Bygdøy, slo Pihlstrøm fast at næringslivet må være en del av løsningen.

– Vi skal foreslå tiltak mot de samme produktene, men vi må unngå et problemskifte, der vi lager nye problemer ved å skifte ut plast med noe annet. Erstatningene må være kunnskapsbaserte, og Østfoldforskning kan integrere søppelproblemet i sin LCA, forklarte Pihlstrøm.

I tillegg har arbeidsgruppen også satt opp en del krav til myndighetene, som styrket håndheving av forsøplingsforbudet og holdningsskapende arbeid.

Dagligvarehandelen er opptatt av forbrukerne

Norgesgruppen har satt som mål å redusere bruken av plast med 20 prosent innen 2025.  Bjart Throkil Pedersen, fagsjef bærekraftig handel, forklarte at dette arbeidet ikke er så enkelt.

– Vi har lansert gjenvinnbare potegullposer, rømmebeger med mindre plast, Imsdal i 100 prosent resirkulert plast og Nestle med plastfri emballasje. Men det er lett å gå feil i markedsføringen. Det vil forbrukerne ta oss på, de er veldig engasjerte og kritiske til emballasje, spesielt plast.

Han viste til at Forbrukertilsynet har slått ned på ulovlig markedsføring, samtidig som han er usikker på om bransjens svarer på forbrukernes krav til merking av produktene. Bjart Thorkil Pedersen foreslår globale retningslinjer for plastemballasje.

– Løsninger der private og offentlige aktører samarbeider i utvalgte land er mest realistisk for å sikre en dramatisk reduksjon av forsøplingen.

Forbrukerne vil ha mindre plast og matsvinn
– Plast og matsvinn topper listen over det kundene mener vi som dagligvarekjede skal ta ansvar for. Forventningene øker for hver dag som går og det er krevende å balansere disse to områdene opp mot hverandre, sa Kaia Andresen, sjef for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000.

– Vi må balansere vårt tilbud etter de forventningene kundene har. Vi vet at plast er nødvendig for å redusere matsvinn.  Derfor må vi være enda tydeligere på at plastemballasje reduserer matsvinn, særlig på frukt og grønt.

Men balansegangen mellom plast og matsvinn er vanskelig, særlig når mange forbrukere mener at plasten er problemet. De har valgt en tilnærming der de reduserer unødvendig plast, øker graden av gjenvunnet material, gjør det enklere å materialgjenvinne og reduserer matsvinn.

– Forbruket av plast skal reduseres med 1.500 tonn innen 2020, fortalte Andresen, og det er som kjent ikke lenge til.

Et eksempel på tiltak er avokado, der plastskålen er skiftet med papp, mens plasten rundt skålen er bevart. På Scampi og skalldyrmiks består 80 prosent av emballasjen av gjenvunnet plast. Hvis man ser godt etter, kan man se at det står «used to be a bottle» på emballadsjen.

Lønnsom bærekraft

Selv om Bjørn Stærk dagen etter skulle hevde det motsatte, svarte Nikolai Løvdal nei på sitt eget spørsmål om det går til helvete.  Han har doktorgrad i sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet og er gründer i selskapet FutureFrog.

– Frosker tilpasser seg varme hvis de legges i en gryte med varmt vann. Og de klarer seg også hvis du skrur opp varmen. Helt til de plutselig dør, forklarte han. Løvdal beskriver selskapet som en gjøretank for mer bærekraftig business.

Og han er ikke i tvil om at det er lønnsomt å satse på bærekraft. – Bærekrafsinnovasjoner som er relevante, bidrar til å redusere enten kost eller risiko, og samtidig øker kundens verdi, er de som oftest gir varige konkurransefortrinn.

Ifølge Løvdal handler det om å tenke ekte verdiskaping, bryte ned etablert logikk og å erkjenne at bærekraft er lønnsomt.

Kahoot og Norsk gin
Etter Løvdal tok programmet en lettere stil frem mot utdelingen av ScanStar-prisene og kveldens jubileumsmiddag. Først var det en Kahoot der deltakerne fikk testet sin kunnskap om Emballasjeforeningens historie gjennom 50 år.

Deretter presenterte Erik Bern og Lars Skjærve en ny premium gin som Arcus nå lanserer. Ambisjonen er at Skagerak skal bli størst i Norden.

Ingrediensene er hentet fra Sverige, Norge og Danmark og merkenavnet har en naturlig kobling til nordisk identitet. Emballasjeutviklingen pågikk parallelt og designeren var med på alle diskusjoner i utviklingsprosessen.

Selve flasken som ble valgt er en standardflaske som Arcus har satt sitt eget utrykk og preg på.

5 Minutes
Som i fjor hadde vi noen innslag der aktørene fikk fem minutter til å presentere sin bedrift, et produkt eller et konsept. I år hadde Lexit Group, The Bioeconomy Region, Loop og Sirkel å benytte seg av denne muligheten.

Sjur Skjæveland, adm. Direktør i Lexit Group var først ut. Han fortalte at gruppen nå er etablert i tre land: Norge, Sverige og Danmark. De 120 ansatte er fordelt på fem kontorer i Oslo/kløfta, Trondheim, Gøteborg, København og Vejle.

– Vi er i dag ledende innenfor fire fagområder: Etiketter, produktmerking, datafangs og Pos, samt software, fortalte Skjæveland.

– Linerless etiketter er et vekstområde, fordi det er en miljøvennlig, salgsfremmende og kostnadseffektiv løsning. Alternativ kan vi også tilby løsninger for resirkulering av bakpapiret.

Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning
Andreas Pihlstrøm, NHO
Thorkil Pedersen, NorgesGruppen.
Kaia Østbye Andresen, REMA 1000
Nicolay Løvdal, FutureFrogs
Sjur Skjæveland
Dagfinn Hansen, The Bioeconomy Region
Hildegunn Iversen
Erlend Osnes sørget for at ingen sovnet under første foredrag på fredagen
Tom Eng i Tomra, sammen med Kari Bunes.
Hanna Kalliomäki, Metsä Board.
Gunhild Solberg, Sirkel
Richard Johansson, Emballator Lagan Plast
Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk
Alvhild Hedstein, Bama.
Marit Kvalvåg Pettersen.
Karin O'Sullivan, Akershus fylkeskommune.
Bjørn Stærk avsluttet Emballasjedagene 2019.

Annonser:

Fredag 25. november:

Sortering og resirkulering av emballasje

 

Etter å ha festet og feiret på torsdag kveld, fant sekretariatet ut at vi trengte litt sterk kost på det første foredraget på fredag, i form av en verbal hårføner fra den nordnorske stand-up-kometen Erland Osnes.

Dermed var øynene vidåpne og konsentrasjonen tilstede da
Tom Eng, sjef for Tomra Recycling entret scenen. For å plassere Tomras betydning i den sirkulær økonomien, fortalte Eng at Tomra har 75 prosent markedsandel på panteautomater og sorteringsautomater globalt.

Dette inkluderer gruvedrift ved siden av sortering av mat og brukt emballasje i papir, metall og plast. Og det var sistnevnte material som var i fokus på Emballasjedagene, som det er i hele verdenssamfunnet.

– Når det gjelder plast, ser vi at PET-flasker funker bra. Men volumet er lite, det utgjør bra 3 prosent. PE og PP utgjør 50 prosent, og hvis man skal nå målene for materialgjenvinning bør man ta for seg disse fraksjonene, ss Tom Eng.

Tomra har evaluert hvor det kan være lønnsom å sette opp anlegg, både med tanke på input og avsetning basert på husholdningsavfall.

– Med en prosess basert på sortering og vasking har vi vist at 100 prosent resirkulert innhold kan være konkurransedyktig med jomfruelig råvare. Det er også lønnsomt, så lenge volumet er høyt nok. Feedstock er et problem, og vi må se på alle strømmer for å få tak i materialer.

Tom Eng sier at han er forsiktig optimist på å kunne få til anlegg som kan resirkulere 25.000-30.000 tonn. – Det vil kreve sentrale sorteringsanlegg, fastslo han.

Sirkulærøkonomi i fiberindustrien

 

Hanna Kalliomäki i det finske kooperativet Metsä Group åpnet med å slå fast at klimaforandringer, forvaltning av naturressursene og reduksjon av plastavfall er de store sakene overalt i verden.

– Skogsindustrien er et godt eksempel på sirkulær økonomi. Råvaren er fornybar, og vi planter fire nye trær for hvert tre vi feller. Dessuten utnytter vi 98 prosent av avfallet, fortalte hun.

Nordiske skoger vokser fortere enn det som høstes årlig, og mens 10 prosent av skogene er sertifisert globalt, er hele 79 prosent av de nordiske skogene sertifisert for ansvarlig drift. – I 2030 skal 90 prosent av våre skoger være sertifisert, sa hun.

Metsä Board har redusert sine egne CO2-utslipp med 48 prosent siden 2009, og 82 prosent av energiforbruket av fossilfritt i 2018. – Den planlagte fornyingen av Husum-fabrikken vil gjøre at vi kommer nærmere målene om fossilfrie fabrikker i 2030.

Selskapet produsere lettvektskartong for bruk i foldeesker og matservice-emballasje, samt hvit kraftliner. Alt lages av ferskfiber.

– Den lave vekten bidrar til å redusere CO2-utslippene gjennom verdikjeden, da de forbruker mindre råvarer, energi og vann, men også fordi transportvekten blir lav. Dessuten er kartongen resirkulerbar og blir hyppig resirkulert.

Metsä Board har nylig utviklet en kartong med plastfri eco-barriere som enkelt kan gjenvinnes.

Nytt gjenvinningsanlegg for glass og metall

 

Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonsjef i Sirkel fortalte om det nye gjenvinningsanlegget de bygger for å kunne ta imot glass- og metallemballasje fra hele Norge. – Vi vil med det nye anlegget sørge for 100 prosent gjenvinning av all glassemballasje i landet, fortalte hun.

 

Hvorfor er bruk av resirkulert plast så vanskelig?

 

Gjenvinning av plast og gjenbruk av resirkulerte plastmaterialer har vist seg vanskeligere enn man trodde. Svenske Emballator Lagan Plast har nylig gjennomført et prosjekt sammen med emballasjesjef Ole Anton Bakke i Jotun og Grønt Punkt Norge om å lage malingsspann i resirkulert plast.

– Vi har holdt på med resirkulert plast og plast basert på 100 prosent Mater-Bi siden 2001, men risikoen for tap er større enn gevinsten, fortalte markedssjef/Vice VD Richard Johansson i Emballator.

Utfordringene består blant annet i varierende volumer og varierende kvalitet på gjenvunnet plast.

– Vi tenker hele syklusen når vi utvikler ny emballasje, og det tar 3-6 måneder å utvikle et nytt material. Resirkulert plast har brister som jomfruelig plast ikke har. Vi får dermed ikke like god kontroll på prosessen og må ofte stoppe maskinene for å justere.

Han forteller at dette sliter mer på maskinene og gir mer rengjøring. Det gjenvunnede materialet skal innfri krav til ytelse og dimensjonsstabilitet. Og de må tåle nordiske vintertemperaturer.

– Når vi betaler bra, får vi ofte bra materialer, men det er vanskelig å vite. Vi ønsker større tilgang på materialer, jevnere prisbilde og dimensjonsstabile materialer uten lukt og migrasjon. Viljen er tilstede for å bruke resirkulert, men kravet er at det skal se ut som vanlige materialer og ha lavere pris.

– Det går ikke i hop, fastslår svensken, som likevel tror at plast er fremtiden. Kanskje den eneste fremtiden.

 

Emballasjeforsk er i medvindStyreleder Helga Næs fortalte om utviklingen i Emballasjeforsk og nye prosjekter i en egen bolk viet forskning på emballasje i regi av forskningsnettverket. Emballasjeforsk seiler i medvind fra kravene om sirkulær og bærekraftig emballasje.

– Dette krever forskningsbasert kunnskap. Emballasjeforsk skal kommunisere viktige forskningsresultater som kan være til nytte for alle aktører i emballasjens verdikjede, sa Helga Næs.

Hun hadde med seg Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon, BAMA, som fortalte om flere prosjekter der BAMA Gruppen er prosjekteier.

PacKnoPlast er nettopp er startet med formål om å utvikle et beslutningsverktøy for valg av riktig matemballasje, fortalte hun. – I ReducePack ønsker man å finne løsninger som gjør det mulig å redusere plastbruken, sørge for mer gjenvinnbare materialer i matemballasje, og samtidig sikre at maten beholder både kvaliteten og holdbarheten.

Seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima steppet inn for Pål-Georg Storø i Salmar for å fortelle om bærekraftig emballering av sjømat. Salmar deltar i SeaPack-prosjektet der de blant annet har redusert plastforbruket med 27 tonn ved å bruke tynnere plast.

– Vi har sett på store deler av verdikjeden for å få økt utnyttelse av fiskeråstoffet og effektiv produksjon av både forbruker- og distribusjonsemballasje.

Fra sammenbrudd til gjennombrudd

 

Karin O’Sullivan, seniorrådgiver og miljøfyrtårnkonsulent i Akershus fylkeskommune, fortalte om arbeidet med miljøsertifiseringen. Det ble gitt et politisk oppdrag i 2018 om at alle enheter skulle Miljøfyrtårnsertfiseres i perioden 2019-2022.

– Dette innebærer blant annet klimareduksjon og direkte og indirekte utslipp, samt forberedelsen av Galleri Oslo som hovedkontor for Viken. Den gjelder også innkjøps- og avfallshåndtering. Vi har krav om at all emballasje skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar. Dette gjelder også paller.

Miljøsertifisering innebærer kontinuerlig forbedring i et perspektiv på 10 år frem til 2030 og i 30 år frem til 20050.

– Vi klarer ikke å etterleve dette. Vi skiller ut papp og papir, men ellers har vi ingen sortering av brukt emballasje. Når Akershus blir til Viken, blir vi dobbelt så mange ansatte, doblet antall elever, over dobbelt så mange pasienter og antall tannklinikker.

– Men vi ser at både Buskerud og Østfold har kommet i mål og spør oss om vi kan forvente drahjelp fra dem. Bærekraftige innkjøp har fått stor plass i den nye plattformen, sa hun.

I Fylkesrådets målsetting står det blant annet at Viken skal være en spydspiss for et faktisk bærekraftig grønt skifte og en foregangsregion ved å legge til rette for sirkulærøkonomi og digitaliseringsutvikling for næringslivet.

Karin O ‘Sullivan avsluttet med at Viken trolig kan inviteres til forskjellige samarbeidsarenaer. Akershus Fylkeskommune er med i The Bioeconomy Region fra før.

Så, hvordan går det, da?

 

Avslutningsforedraget til Bjørn Stærk oppnådde intensjonen om å gi folk noe å tenke på ved hjemreisen. Ser man samlet på foredragene på Emballasjedagene 2019 vil man oppdage at det er stor vilje for å trekke i samme retning gjennom hele verdikjeden.

Alle later til å felles forståelse av utfordringene og virker klare for å gjøre de nødvendige tiltakene. Dersom alle også gjør sitt for å ivareta felles interesser, kan det gi resultater på sikt

Det spørs om ikke det gir større grunn til forsiktig optimisme enn det Bjørn Stærk la til grunn i sin presentasjon. Det som er helt sikkert, er at vi vil ha mer enn nok å jobbe med i tiden fremover.

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Kurs og arrangement
Emballasjedagene

11 ScanStar, Optimeringsprisen, Emballasjefagprisen og Ellen-prisen
14 priser delt ut i Sandefjord

Ny ærespris gitt til Ellen Behrens i Orkla ASA.

På Emballasjedagene ble det delt ut 11 ScanStar-priser til nordiske vinner. Emballsjefagprisen 2019 ble delt ut til Eirik Faukland, mens Orkla Foods Norge vant Optimeringsprisen. I tillegg ble det delt ut en helt ny ærepris til Ellen Behrens.

ELLEN-PRISEN

Ellen Behrens vant den nye prisen for sin innsats med å få laget et veikartet for sirkulær plastemballasje.
Yngve Krokann, undervisningsleder i Emballasjeforeningen, delte ut Ellen-prisen.

Ellen Behrens, bærekraftdirektør i Orkla og leder for Forum for sirkulær plastemballasje, vant en nyopprettet pris på Emballasjedagene torsdag 14. november.

Ellen Behrens har vist et stort engasjement som leder av Forum for sirkulær plastemballasje, og dette er årsaken til at Emballasjeforeningen ønsket å hedre henne. Både hederen og prisen videreføres og vil rett og slett hete Ellen-prisen.

Forum for sirkulær plastemballasje har utviklet et veikart som viser hvilke tiltak som bør innføres for å bygge opp sirkulære verdikjeder for plastemballasje, noe fremtidens emballasje er avhengig av.

Forumet skal jobbe videre med å iverksette de nødvendige tiltakene som ble påpekt i veikartet som ble lansert på Arendalsuka 2019. Ellen Behrens fortalte at forumet skal legge frem en ny rapport i Arendal 2020.

Det var helt tydelig at Ellen Behrens ble rørt av å motta den nye prisen.

– Tusen takk for den fantastisk hyggelige prisen! Det var helt overveldende og et minne for livet. Jeg kommer aldri til å oppleve noe liknende igjen. Tusen takk, sa hun etter å ha fått den nye prisen.

EMBALLASJEFAGPRISEN

Eirik Faukland vant Emballasjefagprisen 2019

Ansvarlig for forskning og utvikling hos Moltzau Packaging, Eirik Faukland, vant Emballasjefagprisen 2019. Kåringen skjedde etter en svært jevn avstemning mellom to av de tre nominerte kandidatene. Juryen besto av Thomas Eie, Morten Aas og Marit Kvalvåg Pettersen.

Eirik Faukland har inspirert forbrukere, leverandører og kolleger på sin vei gjennom emballasjekarrieren siden han startet kartonasjefabrikk i Sarpsborg (Engelsrud Emballasje) tidlig på 80-tallet, for å lage esker av kartong til farens fyrverkeri.

Snart fant han egne markeder for emballasje og lærte sine kunder om rett materiale til rett bruk. Fra 2007 jobbet han i svenskeide EsonPac og begynte deretter i Moltzau Packaging i 2012 hvor han fortsatt jobber.

Eirik Faukland holder foredrag både på norske og svenske universiteter og inspirerer elever til å stille kritiske spørsmål ved dagens løsninger.

De svenske kartongbrukene har og uttrykt sin takknemlighet fordi Eirik har vært en ambassadør for deres skogsdrift og materialegenskaper gjennom 40 års samarbeid. Han er involvert i de fleste forum som berører emballasje og bidrar i alle deler av emballasjekjeden som kan ha behov for hans ekspertise.

Emballasjefagprisen er på 10.000 kroner og gis til personer med et spesielt engasjement og interesse for emballasje og emballasjefagmiljøet i Norge.

Prisen ble delt ut under jubileumsmiddagen på Emballasjedagene 14. november.

Eirik Faukland vant Emballasjefagprisen for 2019.
Juryen for Emballasjefagprisen: Thomas Eie, Marit Kvalvåg Pettersen og Morten Aas.

Orkla Foods Norge vant Optimeringsprisen 2019

Optimeringsprisen 2019 ble gitt til Orkla Foods Norge for deres systematiske arbeid med emballasjeptimering gjennom flere år.

Packaging Developer Brage Kjeldby tok imot prisen som ble delt ut av Jaana Røine, direktør i Grønt Punkt Norge og Thomas Eie, styreleder i Emballasjeforeningen, på vegne av Rådet for avfallsreduksjon og emballasjeoptimering.

Orkla vant Optimeringsprisen også i 2018, da med Orkla Home & Personal Care for flasken til Klar, som er laget av resirkulert plast.

ScanStar 2019

I bildekarusellen under finner du bilder av alle prisvinnerne. Les mer om emballasjene som vant.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Canon Norge er nå
medlem i Emballasjeforeningen

Vil lære mer om emballasjefaget.

– For noen år siden kjøpte vi Oce som bygger storformatprintere for trykk på faste medier. Vi har fått kunder som kun produserer emballasje, og vi ønsker derfor å lære mer om dette faget.

VIL LÆRE MER OM EMBALLASJE

Anton Strand, Canon Norge.

Det forteller Anton Strand, Sales & Business Manager LFG i Canon Norge.

– Vi kan lite om trykk på emballasje, men vi meldte oss inn i Emballasjeforeningen for å lære mer om det vi potensielt skal jobbe med, utdyper han.

Canon Norge leverer både storformatprintere, digitale trykkpresser og etikettrykkmaskiner. Ifølge Anton Strand er det nå installert et 70-talls falt bed printere, og 65 prosent av Canon Norges markedet ligger i dette segmentet.

VIL SENDE ELEVER PÅ EMBALLASJESKOLEN

– Vi har en solid markedsposisjon fra Kristiansand til Alta. Når vi har lært mer om emballasje, vil vi lære våre kunder hvordan de skal bruke maskinene. Vi har en del kunder som vil starte med emballasjeproduksjon.

Selskapet har også kunder som allerede leverer emballasje. En av dem er iPack i Sarpsborg, som ledes av Atle Andreassen, tidligere Peterson-ansatt.

– Vi jobber også med detaljvaremerker som blir mer og mer opptatt av produktpresentasjon, samt byråer som igjen jobber mot verdikjeden.

Canon Norge tenker å sende flere av sine medarbeidere på Emballasjeskolen for å lære mer om emballasjebransjens utfordringer og muligheter.

– I tillegg til å skaffe oss ny kompetanse deler vi også gjerne med oss av det vi kan og deltar gjerne i faggrupper, avslutter Anton Strand.

Salgssjef og forretningsutvikler Canon storformatløsninger Anton Strand og Erik Soelberg, Sales Manager Industrial & Production Solutions.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Sofie Østergaard
er nå Philosophiae doctor

The role 0f consumer behaviour in reducing waste of fresh bread

Under disputasen 30. oktober ble Sofie Østergaards doktoravhandling om emballasjens rolle for å begrense matsvinn grundig drøftet av opponentene. Da de var ferdige kunne Sofie kalle seg «philsophia doctor».

DØRGENDE STILLE

Sofie Østergaard presenterte sin doktoravhandling for opponenter og øvrige tilskuere.
Helen Williams har selv forsket på matsvinn og stilte mange velkvalifiserte spørsmål.

Dagen før Halloween var trolig en passe skummel dag for Sofie Østergaard, som til daglig er Fagsjef for Bærekraft og Emballasje i Norgesmøllene.

I det ærverdige hovedbygget til NTNU på Gløshaugen i Trondheim, er det et eget Disputasrom. Der satt en liten samling av Sofies familie, venner og rådgivere sammen med opponentene.

Det var dørgende stille i rommet mens alle ventet på at klokken skulle bli 13:15 og disputasen skulle begynne. Hovedpersonen var tydelig nervøs men fattet, og kanskje også en smule lettet da hun endelig fikk ta fatt på presentasjonen av sin tese.

– Avhandlingen utforsker hvordan forbrukeres atferd, innkjøpsvaner og preferanser påvirker svinn i husholdningen. Den ser også på hvordan utvikling og design av bærekraftig emballasje kan bidra til redusert matsvinn i hjemmene, startet Sofie på engelsk.

Ved et eget bord til venstre satt opponentene; Helen Williams,  Doktor i miljö- och energisystem ved Universitetet i Karlstad og Thomas Eie, styreleder i Emballasjeforeningen, samt Førsteamanuensis Institutt for design, Jon Herman Rismoen fra NTNU.

Opponentene  fulgte hvert ord som ble sagt.

Lenger bak i salen satt rådgiverne Casper Boks fra NTNU og Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning langt mer avslappet. De utstrålte stor sikkerhet for at dette skulle gå bra for Sofie.

FORBRUKERATFERD; EMBALLASJE OG MATSVINN

Avhandlingen omfatter blant annet studier av forbrukeratferd, og disse ble gjennomført ved hjelp av flere forskjellig metoder, En stor, nettbasert undersøkelse viser store forskjeller mellom de som sier at de kaster brød hjemme og de som sier at de ikke gjør det.

Den største miljøbelastningen kommer fra dyrking av ingredienser og hvete til produksjon av selve brødet. At en del forbrukere bruker en ekstra plastpose til oppbevaring av brødet, har lav miljøpåvirkning.

– Men dette er noe som resulterer i en bruk av plast som kunne vært unngått dersom originale emballasjen var mer egnet til formålet, sa doktoranden.

Det ble i prosjektet utviklet og gjort pilottester med to nye materialer for emballering av nybakte brød. Posene ble utformet med slik at de lett kunne byttes med eksisterende poser. Pilottesten viste at posene kan gi mindre svinn.

Hovedpersonen gjennomførte sin gjennomgang av avhandlingen på 30 minutter, og deretter var det opponentenes tur til å stille sine spørsmål. Helen Williams, som selv var en av de første som forsket på matsvinn, var naturlig nok opptatt av detaljene i avhandlingen og bruk av begreper.

Thomas Eie var mer opptatt av den overliggende motivasjonen for avhandlingen, som viste seg å være et ekte engasjement for å redusere matsvinn. Det viste seg også at posene ble utviklet i pilotprosjektet ikke har blitt lansert, av årsaker Sofie ikke ville gå inn på.

Begge opponentene påpekte problemstillinger som kanskje burde vært håndtert annerledes, men etter en og halv times grilling, sa de seg fornøyd. Og etter en kort pause kunne Sofie Østergaard titulere seg som philosophiae doctor.

Thomas Eie stilte en del kritiske spørsmål rundt forskningsmetodene som ble brukt

Lurer du på noe om kompetanse?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har blant annet ledet Emballasjeskolen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019

EMBALLASJESKOLEN ER POPULÆR
Oppstart av ny klasse

Både ledere log elever mener at Emballasjeskolen er nyttig

Emballasjeskolen kombineres med full jobb og går over ett og et halvt år. Det er krevende, men elevene gir alltid gode tilbakemeldinger: De får mange nye kontakter og bringer med seg mye ny kunnskap inn i bedriften.

– Jeg har fått et godt innblikk i de sidene av emballasjebransjen jeg ikke har noe forhold til i det daglige. Emballasjeskolen gir generell forståelse av alt fra de forskjellige materialene, prosesser, pakketeknikker, logistikk, historie og design.

Det sier Tom Henrik Forsberg, en av elevene som snart er ferdig utdannet som «Emballasjeøkonom» på Emballasjeskolen.

Les også: Ledere anbefaler Emballasjeskolen

PÅMELDING

KOMPETANSEMÅL

Tom Henrik Forsberg og Mirielle Torgersen har hatt et godt utbytte av å gå Emballasjeskolen.
Klasse 48 på besøk hos Norner i Stathelle.
Ole Anton Bakke tar imot Emballasjeskolen hos Jotun i Sandefjord
Her er elevene på omvisning hos Arcus på Gjelleråsen nord for Oslo.
– Det stilles krav til at emballasjen skal være bærekraftig, fornybar, gjenvinnbar, designet for gjenvinning og optimert. Man må dermed vite hva alt dette innebærer, sier Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen.
Fire samlinger på fire dager i fire byer

Tom Henrik Forsberg er relativt nyansatt hos Skipnes Etikett, og var elev i Emballasjeskolens klasse 48. Emballasjeskolen består av fire samlinger på fire dager i fire norske byer, samt skriftlig eksamen og muntlig presentasjon.

På samlingene foregår undervisningen ved forelesninger og bedriftsbesøk hos lokale bedrifter. For hver samling er det gruppeeksamener og det blir gitt «hjemmelekser» mellom samlingene.

Klasse 48 gjenstår mottar sine diplomer på Generalforamalingen 12. mars. Tom Henrik er ikke i tvil om at utdannelsen er nyttig.

Blir kjent med mennesker og bedrifter

– Mest givende har det nok vært å bli kjent med så mange mennesker og bedrifter, både medstudenter og ikke minst de som har tatt oss imot på besøk eller som foreleser. Klassen har også levert til de grader sosialt, forteller han.

Kompetanseleder i Emballasjeforeningen, Yngve Krokann leder Emballasjeskolen, og Tom Henrik er sikker på Yngve vil huske klasse 48 på grunn av de sosiale ferdighetene.

Hvilken nytte har elevene av kunnskapen de tilegner seg når de kommer tilbake på jobben?

– I mitt daglige arbeid er alt vi har lært om og diskutert rundt miljø og bærekraft spesielt verdifullt. Her har jeg tatt med meg mye påfyll til Skipnes hvor nettopp dette har vært et sterkt fokus i lang tid, og for meg personlig og privat har dette blitt en forsterket «fanesak». Nå skjer det mye, og Skipnes skal være i forkant.

Anbefaler andre å gå Emballasjeskolen

Emballasjeskolen klasse 48 på besøk hos plastspesialisten Norner i 2019

Tom Henrik Forsberg vil anbefale andre å gå Emballasjeskolen, som i tillegg til de tingene han har nevnt, også gir en uvurderlig snarvei inn i bransjenettverket.

– Relasjonene som oppstår med medelever og engasjerte bransjefolk er det beste ved Emballasjeskolen. I tillegg gir den generelle emballasjekompetansen et langt større vingespenn. Vi lærer om så mye som ikke er en del av den enkeltes hverdag men som likevel er verdifullt, i tillegg til mye som selvsagt er relevant for eget arbeid.

– Det har vært mange engasjerte og engasjerende forelesere underveis.

Utdanningen foregår mens elevene samtidig har full jobb. Dette har til en viss grad vært krevende.

– Samlingene er svært kompakte og innholdsfylte både dag og kveld, så det har blitt en del å ta igjen når jeg har kommet tilbake på jobb. Utover det er opplegget såpass fleksibelt og godt planlagt at det ikke er noen større utfordring enn det.

Knytter kontakter og styrker kompetansen

Mirielle Torgersen, som til daglig er senior innkjøper i BrynildGruppen, er medelev med Tom Henrik og deler hans oppfatning av opplegget.

– Jeg har hatt stort utbytte av Emballasjeskolen. Læringen har gått både på det materialtekniske for glass, fiber, metall og plast, men også på miljø- og samfunnsperspektivet med lover og regler, sirkulær økonomi og emballasjeoptimering.
– Det har jeg hatt stort utbytte av i min jobb, forteller hun.

– Jeg har også hatt utbytte av Emballasjeskolen når det gjelder å knytte kontakter, både med andre deltagere, foredragsholdere og ulike firma vi har besøkt igjennom året.

Synd at Emballasjeskolen alt er over

Mirielle sier at hun syns det er synd at hennes klasse er over og at hun skulle ønske at kurset gikk over flere år.

– Jeg vil anbefale andre å gå Emballasjeskolen. Det er både gøy, sosialt og lærerikt.
Hun sier at det beste med Emballasjeskolen er hele opplegget, der alt har en rød tråd.

– Vi samles over flere dager, flere ganger i løpet av året. Opplæringen blir gradvis og gjentagende. Middagene og det sosiale på kveldene gir en fin sosial ramme på kurset.

Verken Mirielle eller Tom Henrik kjenner til at det finnes tilsvarende utdannelse andre steder.
– Jeg har snakket med flere i utlandet som ikke har et tilsvarende tilbud. Det er etterspurt, sier Mirielle som syns det har gått fint å kombinere Emballasjeskolen med full jobb.

Kompetanse er mer nødvendig enn noen gang

Emballasjeskolens leder, Yngve Krokann, får godt skussmål av elevene og har nok en betydelig ære for skolens popularitet.
– Yngve er en fin fyr som har tatt godt vare på oss og såpass fleksibel at man har kunnet løse ting som har oppstått på en grei måte, sier Tom Henrik.

Alle som har sett Yngve Krokann i sving på Emballasjeskolen skjønner at den gamle læreren er i sitt ess når han får undervise. Han har vært ansatt i Emballasjeforeningen i mange år og er dermed en autentisk historisk kilde for utviklingen i emballasjebransjen fra 90-tallet fram til i dag.

Han har en oppfordring til potensielle nye elever:

– Kompetansebehovet har aldri vært større enn det er nå. Før fikk vi holde på i fred med å designe emballasje som skulle selge og beskytte varene. Nå er det mye større interesse og krav fra EU, norske myndigheter, media og forbrukere, sier Krokann.

– Det stilles krav til at emballasjen skal være bærekraftig, fornybar, gjenvinnbar, designet for gjenvinning og optimert. Man må dermed vite hva alt dette innebærer. Gjennom Emballasjeskolen får elevene breddekunnskap og kontakter som hjelper dem å utføre den jobben regelverket krever.

PROGRAM-PRISER OG PÅMELDING

Om Emballasjeskolen

Emballasjeskolen er for deg som jobber med emballasje i din daglige jobb, enten du er ansatt hos en emballasjeleverandørvareprodusent, dagligvarehandel eller utstyrsleverandør.

Program for Emballasjeskolen klasse 50, 2020/2021:

Samling I  Fredrikstad  12. – 15. oktober 2020
Samling II Trondheim  23. – 26. november 2020
Samling III  Sandefjord  25. – 28. januar 2021
Samling IV  Oslo  10. – 12. mai 2021
Skriftlig eksamen  10. juni 2021
Muntlig presentasjon  Oslo  03. desember 2021
Kursavgift for klasse 50:

Prisen dekker alle undervisningskostnader
* 36 000 kroner for medlemmer i Emballasjeforeningen
* 40 000 kroner for ikke-medlemmer.
Skoleavgiften dekker ikke kostnader til transport og opphold under samlingene.
Elever ved Emballasjeskolen kan delta på alle arrangementer i regi av Emballasjeforeningen til selvkost.

Klasse 49 på besøk hos hos Norner i januar 2020.

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har ledet Emballasjeskolen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

NorEnviro
Nytt senter for miljødokumentasjon

NorEnviro skal utvikles til et nasjonalt senter for miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallssystemer for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge.

Østfoldforskning har sammen med NMBU tatt initiativ til å opprette et nytt elektronisk «nasjonalbibliotek» for å tilgjengeliggjøre miljø- og ressursdata for produkter, prosesser og tjenester for norske forhold.

Viktig grunnlag for forskning

Ole Jørgen Hanssen presenterte Nor-Enviro på et møte i brukerforumet nylig.

Østfoldforskning har fått bevilgning fra sine to hovedeiere, Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune for å opprette senteret som skal forvalte dataene.

– Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens bærekraftige og sirkulære økonomi, sier Ole Jørgen Hanssen, som er deltidsprofessor på NMBU og seniorforsker i Østfoldforskning.

Østfoldforskning og NMBU har fått med seg både SINTEF, NIBIO, NIFU, NILU, IFE, Treteknisk Institutt og Asplan Viak som partnere i en søknad til Forskningsrådet om infrastrukturmidler, som blir avgjort i september. Utviklingen av et nasjonalt senter er avhengig av det mottas støtte fra Forskningsrådet, men Østfoldforskning vil arbeide for at egne data vil bli tilgjengeliggjort via midler fra eierne.

Senter for miljødokumentasjon

Senter for miljødokumentasjon

NorEnviro skal utvikles til et nasjonalt senter for miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallssystemer (livsløpsdata) for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge.

– Tanken er at nasjonalbiblioteket skal være et lett tilgjengelig møtested mellom de som sitter på slike data fra tidligere og pågående prosjekter og de som trenger data i nye prosjekter eller som grunnlag for dokumentasjon av egne produkter, tjenester eller prosesser.
NorEnviro skal legge til rette for gode rutiner og systemer for kvalitetssikring av data, slik at brukerne skal vite at det er et kvalitetsstempel på de dataene som distribueres via NorEnviro.

Ole Jørgen Hanssen ser for seg at dette biblioteket skal kunne oppfylle Forskningsrådets intensjoner om å sikre tilgangen på forskningsdata knyttet til bærekraftig innovasjon, fra offentlig finansierte prosjekter.

Arbeidet med nettstedet er i gang

 

Østfoldforskning har allerede startet arbeidet med å samle og tilrettelegge data om pågående og nylig avsluttede prosjekter på nettsiden.

– Prosjektdatabasen blir nå testet ut med de prosjektene som er tilgjengelig i Østfoldforskning, sier Ole Jørgen Hanssen. I neste omgang vil funksjonen også bli tilgjengelig for de andre partnerne i NorEnviro.

Mange bedrifter er avhengig av miljø- og ressursdata av god kvalitet i sitt arbeid både i utvikling av egne strategier og som grunnlag for markedsføring og inn i offentlige anbud. Han nevner emballasjeverktøyet PackMan, som Østfoldforskning har utviklet i samarbeid med Emballasjeforeningen og Bama, som et godt eksempel.

Her kombineres egne data og egen statistikk fra BAMA-gruppen med miljø- og ressursdata for emballasjeløsninger og matprodukter, for bla å dokumentere emballasjeutviklingen i virksomheten og få et bedre bilde på emballasjens betydning for å forebygge matsvinn.

 

Kvalitetssikrede miljødata

– Vi vil utvikle løsninger og tjenester rundt disse som sikrer at bedrifter får tilgang på kvalitetssikrede miljødata. Det handler ikke bare om å måle emballasjevolumer som går opp og ned, men vi vil også måle reduksjon i ressursforbruk og utslipp av de tiltakene som gjøres.

– Senteret skal bidra med datagrunnlag som utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi. Datagrunnlaget kan brukes av både bedrifter og offentlige virksomheter som bla DIFI, Innovasjon Norge og ENOVA, som trenger gode miljø- og ressursdata i og til anbudsprosesser, i vurdering av søknader om støtte til miljøteknologi, med mer.

- Forskningsmiljøer, konsulenter og bedrifter vil kunne laste opp sine date til en skybasert løsning, forklarer Pieter Callewaert i Østfoldforskning.
LCA
Lars Gunnar Furulid Tellnes jobber med livsløpsvurderinger av byggematerialer og hele bygg.

Brukerforum er opprettet

Østfoldforskning har søkt Forskningsrådet om midler til å utvikle senteret, og et brukerforum med representanter for de 14 bransjeforeningene og fem offentlige myndighetene som støtter søknaden, er opprettet for å gi innspill om hvordan NorEnviro bør utvikles.

Både Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge er med i brukerforumet for NorEnviro, sammen med aktører som, Difi, Innovasjon Norge, Enova, Byggenæringens Landsforening, Direktoratet for byggkvalitet, KS Bedrift, EPD-Norge, med flere.

Ved siden av å kartlegge brukernes behov, deltar Østfoldforskning også i arbeidet med å utvikle systemer for å laste opp og lagre datasett fra LCA-utviklere internasjonalt. Denne virksomheten vil være del av infrastrukturprosjektet det er søkt støtte til, og vil kunne målrettes direkte inn mot NorEnviro og brukernes behov, dersom det gis støtte.

– Forskningsmiljøer, konsulenter og bedrifter vil kunne laste opp sine date til en skybasert løsning. Her vil det være et felles område der alle datasett blir synlige og tilgjengelige for brukerne, forklarer forsker Pieter Callewaert i Østfoldforskning. Det er en stor mengde data tilgjengelig fra de senere års forskningsprosjekter, som venter på en løsning for å bli mer tilgjengelig for brukerne.

– I pilotfasen skal jobber vi først og fremst med å kartlegge utviklingsbehov og identifisere utfordringer med å overføre LCA-data til plattformen.

Les mer om NorEnviro på prosjektets nettside.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018

Emballasjeskolen på besøk:
NORNER
JOTUN
NORSTAMP

PAKKING-PLAST-MERKING-SPORING-SALG

Samling 3 i Sandefjord

Det sosiale samværet er langt framme i pannebrasken, men disiplinen er upåklagelig. Er det avreise til bedriftsbesøk kl 07:45, går til og med ihuga natteravner til sengs kl 22:30. Overdosen med søvn kom sikkert godt med dagen etter. Det lyttes, noteres og spørres. Det gjelder å være forberedt til torsdagens gruppeeksamen.

PLASTEMBALLASJE

Klasse 48 på besøk hos Norner (foto Lene Wendelbog).

Klasse 48 var samlet i Sandefjord i uke 5, der plast var et gjennomgående tema. Pakketeknologi og markedsføring ble kombinert med en grundig innføring om plast gjennom en hel dag hos Norner i Stathelle. Bruk av emballasje som kommunikasjonsfaktor og bærer av sporingsinformasjon dannet opptakt til besøk hos Jotun.

På torsdagen var det gruppeeksamen før klassen kunne puste ut på bedriftsbesøk hos Norstamp. Innimellom slagene blir det tid til litt jobb, men om kveldene er det middag og fornøyelser,

Pakkemetoder, plasttyper, avfallsproblemer

Tore Enes i Dynatec holdt et foredrag om de forskjellige pakkemetodene, og hos Norner fikk elevene demonstrert noen av disse i praksis. Ole Jan Myhre gikk grundig gjennom de forskjellige typer polymerer som brukes i plast og forskjellene på disse. Han kom også inn på regelverk og direktiver fra EU som gjennom EØS-avtalen blir gjeldende i Norge.

Senere på dagen holdt Thor Kamfjord et innlegg om forbruk av plast og la opp til diskusjon om hvor ansvaret egentlig bør legges for at brukt plast havner i havene og naturen.

Trond Blindheim i Høyskolen Kristiania snakket med stort engasjement om emballasje som et bærende element for salg av varer i butikk, mens Per Kristan Ellingsen i Kikkut  dagen etter vist en rekke eksempler på vellykket bruk av emballasje.

Inge Stenvoll i CodeIT gikk gjennom de forskjellige løsningene for sporing og tilbakekalling av varer, samt etiketteringsteknologi.

Ole Anton Bakke i Jotun viste fram sitt eget laboratorium der han kan måle og teste både paller og emballasjeløsninger. Han viste blant annet fram det nye spannet som er under utvikling og som er laget av resirkulert plast. Det er ellers mye spennende på gang i fabrikken i Sandefjord, som blant annet får helt nytt pakkeri neste år.

Ole Anton Bakke har som emballasjesjef i Jotun en egen lab i kjelleren.

Lyst til å delta?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har ledet Emballasjeskolen i mange år og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019

– Det er viktig med kunnskap slik at man kan ta faktabaserte beslutninger og ikke la følelsene styre dette, sier Morten Aas, leder Emballasje og Design i TINE.
(mer…)

Klasse 46 på Emballasjeskolen er den største klassen på mange år. Vi tror det avspeiler emballasjens betydning og behovet for å kunne mer om emballeringsfaget.
(mer…)