DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Nytt forum lager veikart for plastemballasje

Forrum for sirkulær plastemballasje
Ellen Behrens (t.h.) er valgt til leder av «Forum for sirkulær plastemballasje». Her er hun sammen med Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, som lanserte forumet på Arendalsuka.

«Forum for sirkulær plastemballasje» ble lansert av Emballasjeforeningen 13. august under  Arendalsuka. Oppgaven er å lage et veikart for hvordan plastemballasje skal bli en positiv bidragsyter i den sirkulære økonomien.

Ambisjonen i EUs plaststrategi er at all emballasje laget av plast skal kunne gjenvinnes innen 2030. Samtidig skal bruk av engangsplast og mikroplast begrenses.

Forum for sirkulær plastemballasje er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom produsenter og brukere av plastemballasje, relevante fagmiljøer og representanter for returselskapene.

Lager veikart for realisering av europeisk strategi

 

Hensikten er å utarbeide et veikart for hvordan aktørene i verdikjeden for emballasje i Norge kan bidra til å realisere den europeiske strategien for plast i en sirkulær økonomi.

Mer konkret skal prosjektet foreslå virkemidler og tiltak for å nå målene om at all emballasje skal være mulig å gjenvinne. Det skal også jobbe for økt bruk av resirkulert emballasje, forbedret innsamling og resirkulering av emballasjeavfall og redusert forsøpling i naturen fra plastemballasje.

Ellen Behrens sier at samarbeid i verdikjeden er en stor fordel.

Den nyvalgte lederen av forumet, Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility i Orkla, tror dialog og samarbeid er viktig for å lykkes med omstillingen til bærekraftig produksjon og forbruk av emballasje.

– Vi har en stor oppgave foran oss, å sørge for at plast ikke havner i naturen, men brukes om og om igjen i et sirkulært kretsløp. For å lykkes, er det behov for samarbeid mellom de ulike aktørene i verdikjeden og for dialog med myndighetene for å finne virkemidler som bidrar til å løse de konkrete utfordringene vi står overfor.

Ansvarlig for Orklas bærekraftstrategi

Kan du fortelle litt om din rolle i Orkla og det arbeidet Orkla gjør internt for å tilpasse seg sirkulær økonomi?

– Jeg har ansvaret for Orklas bærekraftstrategi, og leder implementeringen av denne internt i konsernet. Utfordringene knyttet til klimaendringer og ressursbruk er store, og krever at næringslivet bidrar.

– Samtidig medfører bærekraftutfordringene kommersiell risiko og muligheter for næringslivet. For oss i Orkla handler bærekraftarbeidet både om ansvar og om å sørge for at virksomheten er godt rustet for fremtiden.

– Vi ønsker å ta vår andel av den reduksjonen i klimagassutslipp som er nødvendig for å nå togradersmålet og bidra til den sirkulære økonomien. Blant annet målsetter vi at all emballasjen vi bruker skal være mulig å gjenvinne innen 2025, og vi utforsker aktivt mulighetene for å øke bruken av resirkulerte emballasjematerialer.

Flere av deltakerne i forumet var med på paneldebatt i Arendal.

Veikart for sirkulær plast

Forumet skal lage et veikart for hvordan plastemballasje kan sirkulere i verdikjeden. Vil det være snakk om store endringer fra dagens verdikjede?

– Ja og nei. Plast er et velegnet materiale som verden vil ha stor nytte av også i fremtiden. Det sentrale er å hindre at plast havner i naturen og å redusere klimagassutslippene knyttet til plastproduksjon. Begge deler oppnår vi ved å sørge for at plasten gjenvinnes.

– For å få til dette, er det en rekke utfordringer som må løses. En del emballasjematerialer er ikke mulige å gjenvinne, resirkulert plastemballasje er ofte ikke tilgjengelig i de kvalitetene industrien har behov for, og resirkulert plast kan i liten grad brukes til matemballasje. Dette er eksempler på problemstillinger vi må løse.

Felles innsats i verdikjeden

Du sier at samarbeid i verdikjeden er viktig. Ser du noen utfordringer med å få folk som vanligvis ikke samarbeider til å trekke i samme retning?

– De ulike aktørene kan naturlig nok ha ulike interesser, og flere av bedriftene som deltar i dette prosjektet er konkurrenter. Det er likevel en del utfordringer på ikke-konkurransesensitive områder, som er felles for mange og krevende å løse alene. Jeg tror det er en stor styrke at vi har klart å samle aktørene i hele verdikjeden til felles innsats.

Har dere satt en tidsplan for når et veikart for en sirkulær verdikjede kan være ferdig?

– Det er etablert fire arbeidsgrupper som starter arbeidet i disse dager. Målet er å ha veikartet klart før neste sommer.

Hvordan har mottakelsen og interessen for det nye forumet vært så langt?

Det er et bredt engasjement blant myndighetene, fagmiljøene, næringslivet og sivilsamfunnet for å redusere plastforurensningen i havet, og mange ønsker å delta i prosjektet. Vi vil legge opp til god involvering av bransjen og dialogmøter med myndighetene og relevante organisasjoner.

 

Her er deltakerne i Forum for sirkulær plastemballasje:

 

RPC Kambo
Bama Gruppen
Mills
Plastretur
Norfolier GreenTec
COOP
Orkla
Arcus
TINE
Grønt Punkt Norge
Schütz Nordic
Norner
Nofima,
NHO
SINTEF
Elopak
ROAF
Wold Trade
NHO Mat og Drikke
Norgesmøllene
Emballasjeforeningen