DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Regjeringen støtter miljøfond for plastposer

Adm. dir. Bjørn Næss i NHO Handel, klimaminister Vidar Helgesen og Kaia Østbye Andersen fra Rema 1000. Foto: Merethe Sunde.

Et tillegg på 50 øre per plastpose skal gå uavkortet til miljøtiltak, og ikke til staten. -Klimaminister Vidar Helgesen har tatt et modig valg, sier adm.direktør i NHO Handel Bjørn Næss.

Gjennom handelens miljøfond oppfylles kravene i EUs emballasjedirektiv om å begrense bruken av plastposer.  I praksis betyr det at det legges på 50 øre per plastpose som skal brukes på tiltak som blant annet vil redusere plastposebruken.

Bidrag for plastposer
Det er Regjeringen, NHO Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum enig om.

– Dette er en veldig gledelig nyhet for miljøet, og for de mange som skal bidra gjennom å kjøpe færre plastposer eller betale et bidrag for den plastposen de kjøper.  Nå håper vi at alle grener av handelen støtter opp.

Det sier Bjørn Næs og næringspolitisk direktør i NHO Handel Merethe Sunde.

Dagligvarehandelen og faghandelen står bak Handelens Miljøfond som vil bidra med støtte til oppryddingstiltak og relevante forsknings- og utviklingsinitiativer.

Norsk Industri støtter initiativet fra varehandelen.

Arrangeres som en forening
Handelens Miljøfond vil sannsynligvis bli organisert som en forening åpen for virksomheter som befatter seg med plastposer. Midlene vil bli hentet inn via vederlagssystemet til Grønt Punkt Norge, som også henter inn gjenvinningsvederlag.

EUs emballasjedirektiv krever enten et fastsatt reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge velger nå at det tas betalt, noe som er fornuftig siden plastposer utgjør en viktig del av avfallshåndteringen i Norge.

Gjennom Handelens Miljøfond vil næringslivet jobbe for å redusere bruken av plastposer i Norge blant annet gjennom prisøkning, informasjonstiltak og alternativer til plastposer.

Fondet skal brukes til å støtte miljøorganisasjoner, foreninger og andre non-profittaktører, som jobber mot forsøpling og for opprydding, både landbasert og marint, nasjonalt og internasjonalt.

Forskning og utvikling
Utdannings- og forskningsinstitusjoner kan søke støtte til relevante prosjekter hos Handelens Miljøfond. Dette kan være prosjekter som for eksempel bidrar til økt bruk av gjenvunnet plast, avfallsforebygging, kompetanseutvikling, mer effektive plastgjenvinningsprosesser og utnyttelse av marin plastforsøpling.

Varehandelen har sammen med Grønt Punkt Norge jobbet med dette forslaget. Handelens Miljøfond skal være et bidrag til et krafttak for miljøet og demonstrerer at norsk næringsliv er villige til å strekke seg lang for å få til kostnadseffektive løsninger som gir miljøeffekt.

Arbeidet med å få organisasjon på plass starter umiddelbart, og det legges opp til at fondet skal være operativt 1. januar 2018.